Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för She Bike AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 693 7 272 7 167 7 124
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 7 693 7 272 7 167 7 124
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 4 259 0 4 129
Handelsvaror 4 573 0 4 176 0
Övriga externa kostnader 867 849 828 801
Personalkostnader 1 451 1 314 1 479 1 554
Avskrivningar 23 32 32 22
Summa rörelsekostnader -6 914 -6 454 -6 515 -6 506
Rörelseresultat 778 819 651 617
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 281 599 469 435
Skatt 282 138 109 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 767 799 633 585
Årets resultat 999 461 360 335
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 20 18 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 767 799 633 585
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 514 -200 -164 -150
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 28 52 84 67
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 52 84 67
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 28 52 84 67

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 731 2 235 1 438 1 504
Summa varulager 1 731 2 235 1 438 1 504
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 55 56 148 145
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 170 135 42 48
Summa kortfristiga fordringar 225 191 190 193
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 270 180 0 0
Summa kassa och bank 772 380 1 043 762
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 998 2 986 2 671 2 458
Summa tillgångar 3 026 3 038 2 755 2 525

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 781 571 411 176
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 999 461 360 335
Summa fritt eget kapital 1 780 1 032 771 511
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 980 1 232 971 711
Summa obeskattade reserver 0 514 314 150
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 90
Leverantörsskulder 638 952 1 074 1 362
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 408 340 396 213
Summa kortfristiga skulder 1 046 1 292 1 470 1 665
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 026 3 038 2 755 2 525

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 250 200 100
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 95,32 % 44,20 % 83,88 % 57,36 %
Soliditet (%) 65,43 % 53,02 % 43,64 % 32,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,74 % 49,60 % 52,64 % 71,21 %
Riskbuffert (%) 24,60 % 25,56 % 22,47 % 22,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,81 % 10,71 % 8,58 % 7,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0