Nyckeltal för Severins Transporter AB

Information 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 568 4 422 582 1 149
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 568 4 422 582 1 149
Rörelsens kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -27
Råvaror och förnödenheter 644 762 205 180
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 515 865 77 36
Personalkostnader 809 2 500 0 0
Avskrivningar 296 212 121 0
Summa rörelsekostnader -2 264 -4 339 -403 -189
Rörelseresultat 304 84 179 905
Resultat 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat före skatt 302 67 176 904
Skatt 85 23 39 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 302 67 176 904
Årets resultat 217 45 137 898
Jämförelsestörande poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 17 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 302 67 176 904
Bokslutsdispositioner 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 131 1 400 484 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 131 1 400 484 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 567 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 567 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa anläggningstillgångar 1 131 1 400 1 051 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kundfordringar 0 289 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 202 537 150 962
Summa kortfristiga fordringar 1 202 826 150 962
Kassa och bank 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 240 806 194 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa omsättningstillgångar 1 442 1 632 344 962
Summa tillgångar 2 573 3 032 1 395 962

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserat resultat 0 41 4 -894
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 217 45 137 898
Summa fritt eget kapital 217 86 141 4
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital 317 186 241 104
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Obligationslån 23 115 178 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 586
Summa långfristiga skulder 23 115 178 586
Kortfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 219 289 312 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 014 2 442 664 272
Summa kortfristiga skulder 2 233 2 731 976 272
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital och skulder 2 573 3 032 1 395 962

Noter

2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 100 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kassalikviditet (%) 64,58 % 59,76 % 35,25 % 353,68 %
Soliditet (%) 12,32 % 6,13 % 17,28 % 10,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 95,27 % 36,02 % 73,03 % 869,23 %
Riskbuffert (%) 11,73 % 2,17 % 12,57 % 93,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,68 % 1,13 % 29,73 % 78,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!