Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Serstech AB

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 488
Aktiverat arbete för egen räkning 5 914
Övriga rörelseintäkter 5 513
Total omsättning 31 915
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 8 181
Övriga externa kostnader 5 159
Personalkostnader 15 415
Avskrivningar 8 782
Summa rörelsekostnader -37 537
Rörelseresultat -6 536
Resultat 2020-12
Resultat före skatt -6 726
Skatt 4
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -6 726
Årets resultat -6 730
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 190
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 726
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 34 769
Patent, licenser mm 536
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 35 305
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 377
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 377
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 20
2020-12
Summa anläggningstillgångar 35 702

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 195
Summa varulager 2 195
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 3 618
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 338
Summa kortfristiga fordringar 6 956
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 11 396
2020-12
Summa omsättningstillgångar 20 547
Summa tillgångar 56 249

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 8 015
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 8 015
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 42 587
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -6 730
Summa fritt eget kapital 35 857
2020-12
Summa eget kapital 43 872
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 122
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 1 219
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 600
Leverantörsskulder 3 985
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 5 451
Summa kortfristiga skulder 11 036
2020-12
Summa eget kapital och skulder 56 249

Noter

2020-12
Antal anställda 24
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 5 450
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 5 450
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 166,29 %
Soliditet (%) 78,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,33 %
Riskbuffert (%) -13,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -33,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0

Nyckeltal för Serstech AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 388 18 742 10 588 16 806
Aktiverat arbete för egen räkning 6 014 5 455 3 563 6 035
Övriga rörelseintäkter 5 503 825 1 718 43
Total omsättning 31 905 25 022 15 869 22 884
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 8 140 5 148 5 812
Handelsvaror 8 181 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 211 9 133 7 812 6 689
Personalkostnader 13 588 12 607 9 154 8 229
Avskrivningar 8 782 9 912 4 484 4 473
Summa rörelsekostnader -37 762 -39 792 -26 598 -25 203
Rörelseresultat -6 750 -15 486 -12 038 -2 320
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -6 940 -15 682 -12 331 -2 547
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 940 -15 682 -12 331 -2 547
Årets resultat -6 940 -15 682 -12 331 -2 547
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 190 195 293 228
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 940 -15 682 -12 331 -2 547
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 34 869 29 124 33 251 33 816
Patent, licenser mm 536 564 594 602
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 35 405 29 688 33 845 34 418
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 377 470 771 964
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 377 470 771 964
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 143 50 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 35 925 30 208 34 615 35 382

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 195 3 024 951 349
Summa varulager 2 195 3 024 951 349
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 499 2 947 3 022 8 520
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 29 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 338 10 579 4 388 3 875
Summa kortfristiga fordringar 6 866 13 526 7 410 12 395
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 307 15 080 5 453 1 763
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 20 368 31 630 13 815 14 507
Summa tillgångar 56 293 61 838 48 430 49 889

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 015 8 015 7 213 4 809
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 23 573 16 016 16 517 13 458
Summa bundet eget kapital 31 588 24 031 23 730 18 267
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 19 150 42 029 30 909 18 699
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -6 940 -15 682 -12 331 -2 547
Summa fritt eget kapital 12 210 26 347 18 578 16 152
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 43 798 50 378 42 308 34 419
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 122 139 259 306
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 219 1 194 1 469 1 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 219 1 194 1 469 1 750
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 600 1 950 375 1 083
Leverantörsskulder 3 985 4 929 2 538 1 131
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 353 670 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 216 2 577 1 480 11 201
Summa kortfristiga skulder 11 154 10 126 4 393 13 415
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 56 293 61 838 48 430 49 889

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 15 14 10 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 450 5 450 5 450 5 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 450 5 450 5 450 5 450
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 162,93 % 282,50 % 292,81 % 105,54 %
Soliditet (%) 77,80 % 81,47 % 87,36 % 68,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,85 % -31,13 % -29,15 % -7,40 %
Riskbuffert (%) -13,53 % -26,77 % -29,85 % -6,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -34,97 % -84,71 % -119,23 % -16,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0