Nyckeltal för Semun Fastigheter TRE i Helsingborg AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 359 396 526 344
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 116 111 0
Total omsättning 359 512 637 344
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 153 500 923 185
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 64 64 95 95
Summa rörelsekostnader -217 -564 -1 018 -280
Rörelseresultat 142 -51 -381 63
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 100 -51 -381 64
Skatt 55 -37 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 139 -51 -381 63
Årets resultat 45 -15 0 1
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 139 -51 -381 63
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 381 -63
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -39 0 0 1
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 1 919 1 983 2 047 2 142
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 919 1 983 2 047 2 142
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 37 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 37 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 1 927 2 020 2 047 2 142

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 7 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 183 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 9 183 0 0
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 58 53 90 263
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 67 236 90 263
Summa tillgångar 1 994 2 256 2 136 2 405

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 269 284 284 284
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 45 -15 0 1
Summa fritt eget kapital 314 269 284 285
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 364 319 334 335
Summa obeskattade reserver 39 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 500 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 1 842 0 1 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 500 1 842 0 1 500
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 8 3 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 51 1 752 541
Övriga kortfristiga skulder 84 36 47 25
Summa kortfristiga skulder 91 95 1 802 571
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 1 994 2 256 2 136 2 405

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 73,63 % 248,42 % 4,99 % 46,06 %
Soliditet (%) 19,70 % 14,14 % 15,64 % 13,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,39 % -15,99 % -114,07 % 18,81 %
Riskbuffert (%) 6,93 % -2,26 % -17,84 % 2,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,88 % -12,88 % -72,43 % 18,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!