Nyckeltal för Scandinavian Trust AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 090 5 858 5 369 4 278
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 529 619 878 93
Total omsättning 6 619 6 477 6 247 4 371
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 989 2 238 1 801 1 812
Personalkostnader 4 802 2 603 2 716 2 693
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 791 -4 841 -4 517 -4 505
Rörelseresultat -448 1 500 1 477 -293
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 705 4 007 4 320 32
Skatt 0 359 265 32
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 705 4 007 4 721 -293
Årets resultat 3 705 3 648 4 055 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 159 2 495 3 249 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 15 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 2 6 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 705 4 007 4 721 -293
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -401 325
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 159 2 495 3 249 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 241 241 191 188
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 241 241 191 188

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 269 1 656 1 797 938
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 960 2 591 2 034 94
Övriga kortfristiga fordringar 671 1 175 1 074 479
Summa kortfristiga fordringar 5 900 5 422 4 905 1 511
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 822 987 960 256
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 722 6 409 5 865 1 766
Summa tillgångar 6 964 6 650 6 055 1 954

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 60 60 60 60
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 117 1 055 0 818
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 705 3 648 4 055 0
Summa fritt eget kapital 3 822 4 703 4 055 818
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 3 882 4 763 4 115 878
Summa obeskattade reserver 436 436 436 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 130 396 292 97
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 516 1 055 1 212 944
Summa kortfristiga skulder 2 646 1 451 1 504 1 041
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 964 6 650 6 055 1 954

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 180 180 180 160
Summa ansvarsförbindelser 180 180 180 160
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 822 4 703 300 818
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 254,04 % 441,70 % 389,96 % 169,74 %
Soliditet (%) 60,36 % 76,46 % 73,27 % 46,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 88,14 % 78,81 % 106,42 % -32,42 %
Riskbuffert (%) 53,07 % 60,16 % 77,70 % -14,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 60,74 % 68,37 % 87,82 % -6,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!