Nyckeltal för Scandinavian Distripoint Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 952 3 094 2 587 689
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 302 786 713 3 711
Total omsättning 9 254 3 880 3 300 4 400
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 893 2 010 2 227 4 659
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 419 477 101 101
Summa rörelsekostnader -2 312 -2 487 -2 328 -4 760
Rörelseresultat 5 617 1 393 972 -360
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 4 044 261 169 -687
Skatt 696 454 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 044 261 169 -687
Årets resultat 2 554 1 707 -4 -2
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 573 1 131 800 327
Externa räntekostnader 0 1 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 044 261 169 -687
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -794 1 900 -173 686
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 181 489 183 878 156 098 156 199
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 63 565 51 260 50 386 19 338
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 245 054 235 138 206 484 175 537
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 245 154 235 238 206 584 175 637

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 748 475 325 286
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 488 1 900 0 686
Övriga kortfristiga fordringar 11 630 8 800 8 705 1 115
Summa kortfristiga fordringar 13 866 11 175 9 030 2 087
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 13 866 11 175 9 030 2 087
Summa tillgångar 259 020 246 413 215 614 177 724

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 141 025 139 318 139 322 139 324
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 554 1 707 -4 -2
Summa fritt eget kapital 143 579 141 025 139 318 139 322
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 144 779 142 225 140 518 140 522
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 427 213 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 110 065 0 0 0
Summa långfristiga skulder 110 065 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 249 0 67 1 057
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 214 0 173 0
Övriga kortfristiga skulder 2 266 103 975 74 856 36 145
Summa kortfristiga skulder 3 729 103 975 75 096 37 202
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 0 246 413 215 614 177 724

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 371,84 % 10,75 % 12,02 % 5,61 %
Soliditet (%) 55,89 % 57,72 % 65,17 % 79,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,79 % 0,18 % 0,12 % -0,49 %
Riskbuffert (%) 0,79 % -0,52 % -0,62 % -1,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 83,71 % -28,15 % -24,51 % -147,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!