Nyckeltal för Scaldia AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 183 976 181 012 146 250 10 201
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 183 976 181 012 146 250 10 201
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 142 144 140 257 114 379 7 835
Övriga externa kostnader 25 931 19 723 15 859 2 167
Personalkostnader 8 420 7 506 7 341 441
Avskrivningar 8 937 8 934 9 039 619
Summa rörelsekostnader -185 432 -176 420 -146 618 -11 062
Rörelseresultat -1 462 4 585 -373 -861
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -1 596 4 161 3 754 -13 613
Skatt -48 83 382 19
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 596 4 155 -821 -861
Årets resultat -219 -222 872 68
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 97 58 37 0
Räntekostnader till koncernföretag 231 466 485 0
Externa räntekostnader 0 22 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 596 4 155 -821 -861
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 1 330 0 -2 500 13 700
Aktieägartillskott 0 -4 300 0 0
Bokslutsdispositioner 0 6 4 575 -12 752
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 17 085 25 999 34 913 43 951
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 085 25 999 34 913 43 951
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 26 49 34 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 49 34 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 48 0 4 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 0 4 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 17 159 26 048 34 951 43 951

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 28 0 147 0
Summa varulager 28 0 147 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 22 482 29 029 17 226 6 076
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 269 4 778 0 16 472
Övriga kortfristiga fordringar 191 2 012 777 966
Summa kortfristiga fordringar 25 942 35 819 18 003 23 514
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 25 971 35 819 18 150 23 514
Summa tillgångar 43 129 61 867 53 101 67 465

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 718 940 68 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -219 -222 872 68
Summa fritt eget kapital 499 718 940 68
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 549 768 990 118
Summa obeskattade reserver 8 172 8 172 8 177 12 752
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 15 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 15 000 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 395 14 211 13 836 103
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 387 14 880 25 158 53 453
Övriga kortfristiga skulder 6 627 8 837 4 940 1 039
Summa kortfristiga skulder 34 409 37 928 43 934 54 595
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 43 129 61 867 53 101 67 465

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 9 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 456 5 161 5 234 292
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 964 2 345 2 106 104
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 75,39 % 94,44 % 40,98 % 43,07 %
Soliditet (%) 15,24 % 10,98 % 13,21 % 14,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,29 % 61,19 % -11,70 % -9,05 %
Riskbuffert (%) -3,80 % 6,62 % -1,69 % -1,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,99 % 2,03 % -0,89 % -8,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 546 573 654 37
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!