Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Saltskar Bygg och Fastighetsservice AB

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 05

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 905
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 905
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 374
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 427
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -801
Rörelseresultat 104
Resultat 2020-12
Resultat före skatt 78
Skatt 17
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 104
Årets resultat 61
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 104
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -26
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2020-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 31
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 31
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 353
2020-12
Summa omsättningstillgångar 385
Summa tillgångar 385

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 30
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 30
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 61
Summa fritt eget kapital 61
2020-12
Summa eget kapital 91
Summa obeskattade reserver 26
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 103
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 164
Summa kortfristiga skulder 267
2020-12
Summa eget kapital och skulder 385

Noter

2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 143,82 %
Soliditet (%) 28,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 94,41 %
Riskbuffert (%) 27,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0