Nyckeltal för Salomonsson Agency AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 49 522 38 849 36 932 43 262
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 695 722 285 302
Total omsättning 50 217 39 571 37 217 43 564
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 211 5 955 7 568 7 069
Personalkostnader 19 397 16 938 17 033 17 427
Avskrivningar 1 129 1 097 968 892
Summa rörelsekostnader -27 737 -23 990 -25 569 -25 388
Rörelseresultat 22 324 15 558 11 602 18 075
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 13 250 10 464 12 701 17 927
Skatt 3 072 1 951 2 920 4 240
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 290 17 464 12 701 18 072
Årets resultat 10 178 8 513 9 781 13 687
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 760 580 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 172 539 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 34 25 19 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 290 17 464 12 701 18 072
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -9 040 -7 000 0 -145
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 896 1 377 1 877 1 428
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 896 1 377 1 877 1 428
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 995 4 570 4 523 4 677
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 966 74 121 170
Summa materiella anläggningstillgångar 6 961 4 644 4 644 4 847
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 760 580 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 250 250 250 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 250 12 773 12 773 2 160
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 8 107 18 793 19 294 8 435

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 435 14 239 67
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 882 5 241 3 141 41
Övriga kortfristiga fordringar 15 507 16 712 20 587 8 327
Summa kortfristiga fordringar 33 824 21 967 23 967 8 435
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 22 070 19 070 20 498 14 857
Summa kassa och bank 11 528 18 198 6 577 23 587
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 67 422 59 235 51 041 46 879
Summa tillgångar 75 529 78 028 70 335 55 314

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 35 940 27 427 17 646 11 959
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 178 8 513 9 781 13 687
Summa fritt eget kapital 46 118 35 940 27 427 25 646
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 46 218 36 040 27 527 25 746
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 123 674 648 355
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 9 566 16 615 9 750
Övriga kortfristiga skulder 27 165 31 747 25 545 19 463
Summa kortfristiga skulder 29 311 41 987 42 808 29 568
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 75 529 78 028 70 335 55 314

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 25 20 23 22
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 15 000 0 0 8 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 154,73 % 95,66 % 71,35 % 108,30 %
Soliditet (%) 61,19 % 46,19 % 39,14 % 46,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,23 % 48,46 % 46,14 % 70,19 %
Riskbuffert (%) 29,44 % 22,35 % 18,04 % 32,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,94 % 44,89 % 34,34 % 41,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!