Nyckeltal för STRÖMTORPET Invest AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 706 3 702 1 916 1 369
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 913 434 266 4
Total omsättning 1 619 4 136 2 182 1 373
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 1 894 -1 724 1 605 2 502
Råvaror och förnödenheter 0 1 990 141 1 468
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 163 3 370 2 526 3 978
Personalkostnader 2 690 2 397 3 170 2 620
Avskrivningar 220 44 14 20
Summa rörelsekostnader -9 967 -6 077 -7 456 -10 588
Rörelseresultat -6 781 -5 389 -2 065 -4 212
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 35 076 11 8 267 -8 945
Skatt -2 703 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 076 -1 244 8 267 -8 958
Årets resultat 43 074 4 156 7 855 -5 544
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 43 656 5 600 11 470 -3 577
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 669 669 383
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 799 2 124 1 807 1 552
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 076 -1 244 8 267 -8 958
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 5 295 4 145 -412 3 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 255 0 13
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 7 652 9 780 9 780
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 65 86 11 25
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 109 5 139 14 149 12 599
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 174 12 877 23 940 22 404
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 43 656 5 600 11 470 -3 577
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 478 3 342 3 588 3 738
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 753 3 992 4 238 4 388
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 7 927 16 868 28 179 26 792

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 4 964 3 070 4 794 2 502
Övrigt varulager 943 1 058 1 073 1 073
Summa varulager 5 907 4 128 5 867 3 575
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 303 294 85 208
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 38 886 34 898 25 935 16 758
Övriga kortfristiga fordringar 18 660 4 659 378 259
Summa kortfristiga fordringar 57 849 39 851 26 398 17 225
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 63 756 43 979 32 265 20 800
Summa tillgångar 71 683 60 848 60 443 47 592

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 2 794 5 930 5 930
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 2 894 6 030 6 030
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 359 7 204 -651 4 893
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 43 074 4 156 7 855 -5 544
Summa fritt eget kapital 54 433 11 360 7 204 -651
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 54 533 14 254 13 234 5 379
Summa obeskattade reserver 0 0 1 255 1 255
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 725 1 538 1 538
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 4 000 4 000 6 975
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 700 24 968 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 700 28 968 4 000 6 975
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 624 1 728 4 959 2 250
Leverantörsskulder 1 470 2 056 804 2 397
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 130 7 995 3 711 4 737
Övriga kortfristiga skulder 3 226 5 123 30 942 23 061
Summa kortfristiga skulder 13 450 16 902 40 416 32 445
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 71 683 60 848 60 443 47 592

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 753 1 943 2 158 1 930
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 703 751 979 663
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 0
Fastighetsinteckningar 0 10 000 10 000 0
Övriga säkerheter 0 0 50 0
Summa säkerheter 2 000 12 000 12 050 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 2 772 2 908 0
Summa ansvarsförbindelser 0 2 772 2 908 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 4 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 624 1 728 2 709 2 975
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 430,10 % 235,78 % 65,32 % 53,09 %
Soliditet (%) 76,08 % 23,43 % 23,43 % 13,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 64,32 % -8,73 % 58,39 % -142,10 %
Riskbuffert (%) 40,95 % -3,18 % 12,63 % -19,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4 713,46 % -90,98 % 337,16 % -767,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 584 648 540 483
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!