Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för STHÅL AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 572 5 030 3 286 2 705
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 447 4 0 20
Total omsättning 7 019 5 034 3 286 2 725
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 52 183 -110
Råvaror och förnödenheter 3 066 2 262 1 105 1 006
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 398 1 991 1 543 1 227
Personalkostnader 956 918 622 454
Avskrivningar 4 4 4 4
Summa rörelsekostnader -6 424 -5 227 -3 457 -2 581
Rörelseresultat 589 -89 196 -76
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 462 -129 166 -104
Skatt 55 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 547 -129 166 -104
Årets resultat 407 -129 166 -104
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 42 41 30 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 547 -129 166 -104
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -85 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 4 8 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 4 8 13
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 4 8 13

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 245 952 899 716
Summa varulager 1 245 952 899 716
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 434 263 245 72
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 12 91 20
Summa kortfristiga fordringar 470 275 336 92
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 741 495 318 375
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 456 1 722 1 554 1 183
Summa tillgångar 2 456 1 726 1 562 1 196

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 31 160 -5 98
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 407 -129 166 -104
Summa fritt eget kapital 438 31 161 -6
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 488 81 211 44
Summa obeskattade reserver 85 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 409 1 368 1 030 1 000
Summa långfristiga skulder 1 409 1 368 1 030 1 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 173 126 84 90
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 301 151 238 61
Summa kortfristiga skulder 474 277 322 151
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 456 1 726 1 562 1 196

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 336
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 108
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 400 400 400 400
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 400 400 400 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 255,49 % 277,98 % 203,11 % 309,27 %
Soliditet (%) 22,42 % 4,69 % 13,51 % 3,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 99,34 % -159,26 % 78,67 % -236,36 %
Riskbuffert (%) 21,78 % -7,59 % 10,33 % -8,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,68 % -3,38 % 4,14 % -4,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 336