Nyckeltal för SKYSENSE AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 561 6 665 4 105 3 647
Aktiverat arbete för egen räkning 2 747 3 391 3 248 0
Övriga rörelseintäkter 171 15 263 903
Total omsättning 7 479 10 071 7 616 4 550
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 680 3 464 2 892 1 487
Övriga externa kostnader 1 905 2 142 1 849 1 496
Personalkostnader 5 251 4 449 2 799 1 400
Avskrivningar 1 795 857 360 298
Summa rörelsekostnader -11 631 -10 912 -7 900 -4 681
Rörelseresultat -4 156 -845 -292 -135
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -4 366 -1 235 -563 -157
Skatt 0 -227 -98 -31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 366 -1 235 -563 -157
Årets resultat -4 366 -1 008 -465 -126
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 210 389 271 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 366 -1 235 -563 -157
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 7 629 6 593 3 960 961
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 629 6 593 3 960 961
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 141 161 260 317
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 141 161 260 317
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 838 838 612 589
Summa finansiella anläggningstillgångar 838 838 612 589
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 8 609 7 593 4 831 1 867

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 395 188 0 638
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 618 310 318 314
Summa kortfristiga fordringar 1 013 498 318 952
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 103 6 160 4 607 360
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 6 116 6 659 4 925 1 312
Summa tillgångar 14 725 14 251 9 756 3 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 95 95 87 87
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 509 6 428 3 712 619
Summa bundet eget kapital 7 604 6 523 3 799 706
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 10 309 -1 178 -2 252 966
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 366 -1 008 -465 -126
Summa fritt eget kapital 5 943 -2 186 -2 717 840
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 547 4 337 1 082 1 546
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 17 17 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 7 600 7 600 0
Summa långfristiga skulder 17 7 617 7 600 100
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 100 100
Leverantörsskulder 196 529 118 444
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 965 1 770 856 989
Summa kortfristiga skulder 1 161 2 299 1 074 1 533
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 725 14 251 9 756 3 180

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 8 4 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 526,79 % 289,60 % 458,57 % 85,58 %
Soliditet (%) 92,00 % 30,43 % 11,09 % 48,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -32,23 % -28,48 % -52,03 % -10,16 %
Riskbuffert (%) -46,05 % -9,86 % -6,12 % -5,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -100,33 % -24,37 % -20,32 % -4,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!