Nyckeltal för SKYSENSE AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 105 4 561 6 665 4 105
Aktiverat arbete för egen räkning 2 666 2 747 3 391 3 248
Övriga rörelseintäkter 1 010 171 15 263
Total omsättning 5 781 7 479 10 071 7 616
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 599 2 680 3 464 2 892
Övriga externa kostnader 1 741 1 905 2 142 1 849
Personalkostnader 5 920 5 251 4 449 2 799
Avskrivningar 1 785 1 795 857 360
Summa rörelsekostnader -11 045 -11 631 -10 912 -7 900
Rörelseresultat -5 276 -4 156 -845 -292
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -5 283 -4 366 -1 235 -563
Skatt 0 0 -227 -98
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 283 -4 366 -1 235 -563
Årets resultat -5 283 -4 366 -1 008 -465
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 210 389 271
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 283 -4 366 -1 235 -563
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 8 581 7 629 6 593 3 960
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 581 7 629 6 593 3 960
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 83 0 0 0
Inventarier 103 141 161 260
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 186 141 161 260
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 838 838 838 612
Summa finansiella anläggningstillgångar 838 838 838 612
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 9 605 8 609 7 593 4 831

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 72 395 188 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 078 618 310 318
Summa kortfristiga fordringar 1 150 1 013 498 318
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 825 5 103 6 160 4 607
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 975 6 116 6 659 4 925
Summa tillgångar 11 580 14 725 14 251 9 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 310 95 95 87
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 513 7 509 6 428 3 712
Summa bundet eget kapital 6 823 7 604 6 523 3 799
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 9 341 10 309 -1 178 -2 252
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 283 -4 366 -1 008 -465
Summa fritt eget kapital 4 058 5 943 -2 186 -2 717
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 881 13 547 4 337 1 082
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 17 17 17 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 7 600 7 600
Summa långfristiga skulder 17 17 7 617 7 600
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 100
Leverantörsskulder 4 196 529 118
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 679 965 1 770 856
Summa kortfristiga skulder 683 1 161 2 299 1 074
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 11 580 14 725 14 251 9 756

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 8 8 8 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 289,17 % 526,79 % 289,60 % 458,57 %
Soliditet (%) 93,96 % 92,00 % 30,43 % 11,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -48,55 % -32,23 % -28,48 % -52,03 %
Riskbuffert (%) -46,56 % -46,05 % -9,86 % -6,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -251,31 % -100,33 % -24,37 % -20,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!