Nyckeltal för SITAB Skepps- & Industri Teknik Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 938 11 747 12 793 11 325
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 54 93 0 0
Total omsättning 12 992 11 840 12 793 11 325
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 9 353 8 851 9 690 8 638
Övriga externa kostnader 671 676 705 585
Personalkostnader 2 231 2 005 1 856 1 596
Avskrivningar 23 36 24 18
Summa rörelsekostnader -12 278 -11 568 -12 275 -10 837
Rörelseresultat 714 272 499 451
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 713 270 489 450
Skatt 149 59 109 92
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 713 270 489 450
Årets resultat 565 211 380 358
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 10 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 713 270 489 450
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 71 106 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 71 106 40
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 48 71 106 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 587 1 053 755 754
Summa varulager 1 587 1 053 755 754
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 858 1 302 1 786 1 144
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 82 323 140 165
Summa kortfristiga fordringar 1 940 1 625 1 926 1 309
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 666 581 319 685
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 4 193 3 259 3 000 2 748
Summa tillgångar 4 241 3 330 3 107 2 788

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 450 1 239 859 651
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 565 211 380 358
Summa fritt eget kapital 2 015 1 450 1 239 1 009
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 115 1 550 1 339 1 109
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 473 488 501 353
Summa långfristiga skulder 473 488 501 353
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 0 0 0
Leverantörsskulder 996 805 802 1 046
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 656 487 465 280
Summa kortfristiga skulder 1 654 1 292 1 267 1 326
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 241 3 330 3 107 2 788

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 150
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 157,56 % 170,74 % 177,19 % 150,38 %
Soliditet (%) 49,87 % 46,55 % 43,10 % 39,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,71 % 17,42 % 36,52 % 40,58 %
Riskbuffert (%) 16,79 % 8,06 % 15,49 % 16,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,50 % 2,28 % 3,74 % 3,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!