Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SHH Projekt nr 59 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 153 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 153 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 153 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 2 3
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -155 -3
Rörelseresultat -2 -3
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -3 -3
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -3 -3
Årets resultat -3 -3
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 95 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 96 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 -3
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 10 060
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 10 060
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 10 060

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 060 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 0
Summa kortfristiga fordringar 10 155 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 39 47
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 194 47
Summa tillgångar 10 194 10 107

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -3 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -3 -3
Summa fritt eget kapital -6 -3
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 44 47
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 10 060
Övriga kortfristiga skulder 10 150 0
Summa kortfristiga skulder 10 150 10 060
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 194 10 107

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 100,43 % 0,47 %
Soliditet (%) 0,43 % 0,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,82 % -6,38 %
Riskbuffert (%) -0,03 % -0,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -64,71 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0