SGM Sickla AB

559068-2455 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SGM Sickla AB

Information 2017-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 496
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 194
Total omsättning 24 690
Rörelsens kostnader 2017-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 20 913
Övriga externa kostnader 6 843
Personalkostnader 6 338
Avskrivningar 467
Summa rörelsekostnader -34 561
Rörelseresultat -9 876
Resultat 2017-08
Resultat före skatt -10 238
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -10 238
Årets resultat -4
Jämförelsestörande poster 2017-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 362
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 238
Bokslutsdispositioner 2017-08
Koncernbidrag 10 235
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 4 147
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 9 356
Summa materiella anläggningstillgångar 13 503
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 036
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 036
2017-08
Summa anläggningstillgångar 18 538

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 3 417
Summa varulager 3 417
Kortfristiga fordringar 2017-08
Kundfordringar 61
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 654
Övriga kortfristiga fordringar 723
Summa kortfristiga fordringar 1 438
Kassa och bank 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 4
2017-08
Summa omsättningstillgångar 4 859
Summa tillgångar 23 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2017-08
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -4
Summa fritt eget kapital -4
2017-08
Summa eget kapital 46
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 288
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 16 588
Kortfristiga skulder 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 980
Leverantörsskulder 3 062
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 1 721
Summa kortfristiga skulder 6 763
2017-08
Summa eget kapital och skulder 23 397

Noter

2017-08
Antal anställda 17
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2017-08
Företagsinteckningar 11 000
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 11 000
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 180
Utdelning 0
2017-08
Kassalikviditet (%) 21,32 %
Soliditet (%) 0,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -22 256,52 %
Riskbuffert (%) -43,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -43,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.