Nyckeltal för SGM Sickla AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 329 40 652 24 496
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 177 414 194
Total omsättning 37 506 41 066 24 690
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 30 075 34 453 20 913
Övriga externa kostnader 7 820 8 806 6 843
Personalkostnader 9 291 9 055 6 338
Avskrivningar 1 016 964 467
Summa rörelsekostnader -48 202 -53 278 -34 561
Rörelseresultat -10 701 -12 221 -9 876
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -11 022 -12 604 -10 238
Skatt 6 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 022 -12 604 -10 238
Årets resultat 10 -7 -4
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 321 383 362
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 022 -12 604 -10 238
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 11 038 12 597 10 235
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 3 738 4 023 4 147
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 397 8 876 9 356
Summa materiella anläggningstillgångar 12 135 12 899 13 503
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 954 4 036
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 2 954 5 036
2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 13 135 15 854 18 538

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 487 2 651 3 417
Summa varulager 2 487 2 651 3 417
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 60 79 61
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 623 1 713 654
Övriga kortfristiga fordringar 958 416 723
Summa kortfristiga fordringar 1 641 2 208 1 438
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 103 4
2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 4 128 4 961 4 859
Summa tillgångar 17 263 20 815 23 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -10 -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 10 -7 -4
Summa fritt eget kapital 0 -11 -4
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 50 39 46
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 212 6 212 7 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 294 7 243 9 288
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 506 13 455 16 588
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 729 1 523 1 980
Leverantörsskulder 3 320 2 947 3 062
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 674 292 0
Övriga kortfristiga skulder 1 985 2 558 1 721
Summa kortfristiga skulder 6 708 7 320 6 763
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 17 263 20 815 23 397

Noter

2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 18 20 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 11 000 11 000 11 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 11 000 11 000 11 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 729 1 000 180
Utdelning 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 24,46 % 31,57 % 21,32 %
Soliditet (%) 0,29 % 0,19 % 0,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -22 044,00 % -32 317,95 % -22 256,52 %
Riskbuffert (%) -63,85 % -60,56 % -43,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -30,39 % -31,95 % -43,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!