Nyckeltal för SGM Mariatorget AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 787 40 618 36 359
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 345 553 974
Total omsättning 38 132 41 171 37 333
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 28 405 32 320 28 339
Övriga externa kostnader 7 261 8 370 6 787
Personalkostnader 7 251 7 394 7 387
Avskrivningar 1 224 1 209 1 104
Summa rörelsekostnader -44 141 -49 293 -43 617
Rörelseresultat -6 017 -8 143 -6 291
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -6 234 -8 391 -6 411
Skatt 5 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 234 -8 391 -6 411
Årets resultat 9 -5 -4
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 217 248 120
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 234 -8 391 -6 411
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 6 248 8 386 6 408
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 358 2 683 3 082
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 515 12 274 13 033
Summa materiella anläggningstillgångar 13 873 14 957 16 115
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 742 697
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 742 697
2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 13 873 15 699 16 812

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 540 2 289 2 702
Summa varulager 2 540 2 289 2 702
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 93 55 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 13 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 417 186 279
Summa kortfristiga fordringar 1 516 254 428
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 707 837 710
2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 4 763 3 380 3 840
Summa tillgångar 18 636 19 079 20 653

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -9 -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 9 -5 -4
Summa fritt eget kapital 0 -9 -4
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 50 41 46
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 957 2 957 3 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 556 9 581 11 773
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 513 12 538 14 910
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 479 753 1 290
Leverantörsskulder 3 703 2 676 2 339
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 54 1 077 177
Övriga kortfristiga skulder 1 837 1 993 1 891
Summa kortfristiga skulder 6 073 6 499 5 697
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 18 636 19 079 20 653

Noter

2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 14 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 5 580 5 580 5 580
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 690 690 690
Summa säkerheter 6 270 6 270 6 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 479 574 0
Utdelning 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 36,60 % 16,79 % 19,98 %
Soliditet (%) 0,27 % 0,21 % 0,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -12 468,00 % -20 465,85 % -13 936,96 %
Riskbuffert (%) -33,45 % -43,98 % -31,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -17,07 % -21,27 % -17,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!