SGM Mariatorget AB

559053-0498 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SGM Mariatorget AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 40 618 36 359
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 553 974
Total omsättning 41 171 37 333
Rörelsens kostnader 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 32 320 28 339
Övriga externa kostnader 8 370 6 787
Personalkostnader 7 394 7 387
Avskrivningar 1 209 1 104
Summa rörelsekostnader -49 293 -43 617
Rörelseresultat -8 143 -6 291
Resultat 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -8 391 -6 411
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -8 391 -6 411
Årets resultat -5 -4
Jämförelsestörande poster 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 248 120
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 391 -6 411
Bokslutsdispositioner 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 8 386 6 408
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 2 683 3 082
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 12 274 13 033
Summa materiella anläggningstillgångar 14 957 16 115
Finansiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 742 697
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 742 697
2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 15 699 16 812

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 2 289 2 702
Summa varulager 2 289 2 702
Kortfristiga fordringar 2018-08 2017-08
Kundfordringar 55 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 0
Övriga kortfristiga fordringar 186 279
Summa kortfristiga fordringar 254 428
Kassa och bank 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 837 710
2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 3 380 3 840
Summa tillgångar 19 079 20 653

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -5 -4
Summa fritt eget kapital -9 -4
2018-08 2017-08
Summa eget kapital 41 46
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 957 3 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 581 11 773
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 12 538 14 910
Kortfristiga skulder 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 753 1 290
Leverantörsskulder 2 676 2 339
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 077 177
Övriga kortfristiga skulder 1 993 1 891
Summa kortfristiga skulder 6 499 5 697
2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 19 079 20 653

Noter

2018-08 2017-08
Antal anställda 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 5 580 5 580
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 690 690
Summa säkerheter 6 270 6 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 574 0
Utdelning 0 0
2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 16,79 % 19,98 %
Soliditet (%) 0,21 % 0,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -20 465,85 % -13 936,96 %
Riskbuffert (%) -43,98 % -31,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,27 % -17,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Läs mer.