SGM Mariatorget AB

559053-0498 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SGM Mariatorget AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 787 40 618 36 359
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 345 553 974
Total omsättning 38 132 41 171 37 333
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 28 405 32 320 28 339
Övriga externa kostnader 7 261 8 370 6 787
Personalkostnader 7 251 7 394 7 387
Avskrivningar 1 224 1 209 1 104
Summa rörelsekostnader -44 141 -49 293 -43 617
Rörelseresultat -6 017 -8 143 -6 291
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -6 234 -8 391 -6 411
Skatt 5 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 234 -8 391 -6 411
Årets resultat 9 -5 -4
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 217 248 120
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 234 -8 391 -6 411
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 6 248 8 386 6 408
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 358 2 683 3 082
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 515 12 274 13 033
Summa materiella anläggningstillgångar 13 873 14 957 16 115
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 742 697
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 742 697
2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 13 873 15 699 16 812

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 540 2 289 2 702
Summa varulager 2 540 2 289 2 702
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 93 55 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 13 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 417 186 279
Summa kortfristiga fordringar 1 516 254 428
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 707 837 710
2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 4 763 3 380 3 840
Summa tillgångar 18 636 19 079 20 653

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -9 -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 9 -5 -4
Summa fritt eget kapital 0 -9 -4
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 50 41 46
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 957 2 957 3 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 556 9 581 11 773
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 513 12 538 14 910
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 479 753 1 290
Leverantörsskulder 3 703 2 676 2 339
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 54 1 077 177
Övriga kortfristiga skulder 1 837 1 993 1 891
Summa kortfristiga skulder 6 073 6 499 5 697
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 18 636 19 079 20 653

Noter

2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 14 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 5 580 5 580 5 580
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 690 690 690
Summa säkerheter 6 270 6 270 6 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 479 574 0
Utdelning 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 36,60 % 16,79 % 19,98 %
Soliditet (%) 0,27 % 0,21 % 0,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -12 468,00 % -20 465,85 % -13 936,96 %
Riskbuffert (%) -33,45 % -43,98 % -31,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -17,07 % -21,27 % -17,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.