SGM Mariatorget AB

559053-0498 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SGM Mariatorget AB

Information 2017-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 359
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 974
Total omsättning 37 333
Rörelsens kostnader 2017-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 28 339
Övriga externa kostnader 6 787
Personalkostnader 7 387
Avskrivningar 1 104
Summa rörelsekostnader -43 617
Rörelseresultat -6 291
Resultat 2017-08
Resultat före skatt -6 411
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -6 411
Årets resultat -4
Jämförelsestörande poster 2017-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 120
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 411
Bokslutsdispositioner 2017-08
Koncernbidrag 6 408
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 3 082
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 13 033
Summa materiella anläggningstillgångar 16 115
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 697
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 697
2017-08
Summa anläggningstillgångar 16 812

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 702
Summa varulager 2 702
Kortfristiga fordringar 2017-08
Kundfordringar 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 279
Summa kortfristiga fordringar 428
Kassa och bank 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 710
2017-08
Summa omsättningstillgångar 3 840
Summa tillgångar 20 653

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2017-08
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -4
Summa fritt eget kapital -4
2017-08
Summa eget kapital 46
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 11 773
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 14 910
Kortfristiga skulder 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 290
Leverantörsskulder 2 339
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 177
Övriga kortfristiga skulder 1 891
Summa kortfristiga skulder 5 697
2017-08
Summa eget kapital och skulder 20 653

Noter

2017-08
Antal anställda 15
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2017-08
Företagsinteckningar 5 580
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 690
Summa säkerheter 6 270
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2017-08
Kassalikviditet (%) 19,98 %
Soliditet (%) 0,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -13 936,96 %
Riskbuffert (%) -31,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -17,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.