Nyckeltal för SGM City AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 053 33 551 29 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 181 390 406
Total omsättning 29 234 33 941 29 638
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 22 703 26 195 23 367
Övriga externa kostnader 6 371 5 617 4 616
Personalkostnader 5 506 5 749 6 635
Avskrivningar 320 4 552 385
Summa rörelsekostnader -34 900 -42 113 -35 003
Rörelseresultat -5 803 -8 190 -5 369
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -6 018 -8 431 -5 506
Skatt 5 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 018 -8 431 -5 506
Årets resultat 10 -6 -3
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 215 241 138
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 018 -8 431 -5 506
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 6 033 8 425 5 503
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 392 1 492 1 682
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 884 100 4 461
Summa materiella anläggningstillgångar 3 276 1 592 6 143
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 123 6 466 2 462
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 123 6 466 2 462
2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 4 399 8 057 8 605

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 1 541 2 219 2 543
Summa varulager 1 541 2 219 2 543
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 72 78 135
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 271 0 2
Övriga kortfristiga fordringar 593 504 109
Summa kortfristiga fordringar 936 582 246
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 184 128 138
2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 2 661 2 929 2 927
Summa tillgångar 7 060 10 986 11 533

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -10 -3 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 10 -6 -3
Summa fritt eget kapital 0 -9 -3
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 50 41 47
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 957 2 957 3 136
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 534 3 530
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 957 5 491 6 666
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 696 925 1 075
Leverantörsskulder 1 447 1 852 1 598
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 615 1 184 496
Övriga kortfristiga skulder 1 295 1 493 1 650
Summa kortfristiga skulder 4 053 5 454 4 819
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 7 060 10 986 11 533

Noter

2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 13 13 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 5 580 5 580 5 580
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 5 580 5 580 5 580
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 696 746 0
Utdelning 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 27,63 % 13,02 % 7,97 %
Soliditet (%) 0,71 % 0,37 % 0,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -12 036,00 % -20 563,41 % -11 714,89 %
Riskbuffert (%) -85,26 % -76,75 % -47,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,45 % -25,85 % -19,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!