SGM City AB

559053-0506 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SGM City AB

Information 2017-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 406
Total omsättning 29 638
Rörelsens kostnader 2017-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 23 367
Övriga externa kostnader 4 616
Personalkostnader 6 635
Avskrivningar 385
Summa rörelsekostnader -35 003
Rörelseresultat -5 369
Resultat 2017-08
Resultat före skatt -5 506
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -5 506
Årets resultat -3
Jämförelsestörande poster 2017-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 138
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 506
Bokslutsdispositioner 2017-08
Koncernbidrag 5 503
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 1 682
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 461
Summa materiella anläggningstillgångar 6 143
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 462
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 462
2017-08
Summa anläggningstillgångar 8 605

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 543
Summa varulager 2 543
Kortfristiga fordringar 2017-08
Kundfordringar 135
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2
Övriga kortfristiga fordringar 109
Summa kortfristiga fordringar 246
Kassa och bank 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 138
2017-08
Summa omsättningstillgångar 2 927
Summa tillgångar 11 533

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2017-08
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -3
Summa fritt eget kapital -3
2017-08
Summa eget kapital 47
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 136
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 530
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 6 666
Kortfristiga skulder 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 075
Leverantörsskulder 1 598
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 496
Övriga kortfristiga skulder 1 650
Summa kortfristiga skulder 4 819
2017-08
Summa eget kapital och skulder 11 533

Noter

2017-08
Antal anställda 14
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2017-08
Företagsinteckningar 5 580
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 5 580
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2017-08
Kassalikviditet (%) 7,97 %
Soliditet (%) 0,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -11 714,89 %
Riskbuffert (%) -47,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -19,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.