Koncernredovisning för SECTRA Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 350 750 1 949 140 1 632 430 1 661 140
Aktiverat arbete för egen räkning 55 661 44 272 47 382 41 757
Övriga rörelseintäkter 1 580 1 296 4 032 12 587
Total omsättning 2 407 991 1 994 708 1 683 844 1 715 484
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 262 897 286 043 196 167 248 305
Övriga externa kostnader 428 175 298 887 854 518 276 979
Personalkostnader 1 169 330 945 176 199 967 815 176
Avskrivningar 91 939 81 216 78 919 72 231
Summa rörelsekostnader -1 952 341 -1 611 322 -1 329 571 -1 412 691
Rörelseresultat 455 653 383 386 350 076 295 348
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 479 390 394 505 348 245 303 037
Skatt 104 433 79 712 72 732 65 683
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 479 390 394 505 348 245 303 037
Årets resultat 374 957 314 793 275 512 237 354
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 849 6 966 7 094 6 785
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 062 1 555 1 844 2 748
Övriga finansiella kostnader 0 0 7 081 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 479 390 394 505 348 245 303 037
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 170 682 149 768 137 685 0
Patent, licenser mm 10 835 12 168 12 469 13 145
Goodwill 51 664 49 915 46 280 49 197
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 788 6 393 10 565 131 027
Summa immateriella anläggningstillgångar 236 969 218 244 206 999 193 369
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 5 133 5 498
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 74 556 61 913 50 527 60 799
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 84 905 64 969 73 277 84 275
Summa materiella anläggningstillgångar 159 461 126 882 128 937 150 572
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 131 856 177 193 143 988 165 678
Summa finansiella anläggningstillgångar 131 856 177 193 143 988 165 678
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 528 286 522 319 479 924 509 618

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 36 601 23 681 24 828 32 560
Summa varulager 36 601 23 681 24 828 32 560
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 386 153 339 650 236 331 276 094
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 840 385 497 486 456 015 348 275
Summa kortfristiga fordringar 1 226 540 837 136 692 346 624 369
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 120 000 0 0 0
Summa kassa och bank 825 242 808 775 454 854 345 300
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 208 380 1 669 590 1 172 030 1 002 230
Summa tillgångar 2 736 670 2 191 910 1 651 950 1 511 850

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 38 825 38 733 38 526 38 506
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 484 917 0 0 0
Summa bundet eget kapital 523 742 38 733 38 526 38 506
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 397 970 727 211 581 585 541 353
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 374 957 314 793 275 512 237 354
Summa fritt eget kapital 772 927 1 042 004 857 097 778 707
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 296 670 1 080 740 895 623 817 213
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 12 461 3 308 0 3 691
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 389 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 62 896 43 178 52 892 66 311
Summa långfristiga skulder 62 896 43 178 53 281 66 311
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 67 425 70 503 42 528 36 787
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 297 220 994 185 660 520 587 845
Summa kortfristiga skulder 1 364 640 1 064 690 703 048 624 632
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 2 736 670 2 191 910 1 651 950 1 511 850

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1015 908 828 780
Löner till styrelse & VD 44 985 39 708 34 163 37 070
Varav tantiem till styrelse & VD 2 995 4 129 4 060 3 049
Löner till övriga anställda 866 471 692 078 628 008 561 778
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 208 888 205 141 188 658 178 091
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 36 250 36 250 36 250 36 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 36 250 36 250 36 250 36 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 15 000 15 000 15 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 150,35 % 154,59 % 163,18 % 155,24 %
Soliditet (%) 47,38 % 49,31 % 54,22 % 54,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,97 % 36,50 % 38,88 % 37,08 %
Riskbuffert (%) 17,45 % 17,93 % 20,44 % 19,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,31 % 20,16 % 20,79 % 18,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 898 806 800 768
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för SECTRA Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 128 645 131 079 129 864 145 610
Aktiverat arbete för egen räkning 3 647 917 4 955 4 873
Övriga rörelseintäkter 224 37 72 880
Total omsättning 132 516 132 033 134 891 151 363
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 830 9 598 9 066 14 840
Övriga externa kostnader 60 223 102 657 91 348 69 353
Personalkostnader 107 295 56 908 72 805 67 497
Avskrivningar 1 488 2 016 13 882 12 262
Summa rörelsekostnader -171 836 -171 179 -187 101 -163 952
Rörelseresultat -39 320 -39 146 -52 210 -12 589
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -24 136 12 376 -49 928 15 148
Skatt 85 027 50 030 50 608 57 640
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -24 136 12 376 -49 928 15 148
Årets resultat 326 851 216 596 195 864 224 758
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 11 369 8 774 8 405 10 912
Externa ränteintäkter 4 953 5 6 303
Räntekostnader till koncernföretag 4 826 0 0 93
Externa räntekostnader 21 3 26 699
Övriga finansiella kostnader 0 0 16 734 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24 136 12 376 -49 928 15 148
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 436 014 254 250 296 400 267 250
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 3 647 201 17 553 17 383
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 647 201 17 553 17 383
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 699 3 926 22 411 23 506
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 699 3 926 22 411 23 506
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 170 994 105 998 214 312 230 114
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 191 174 175 312
Summa finansiella anläggningstillgångar 226 245 143 451 250 748 266 587
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 233 591 147 578 290 712 307 476

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 240 808 5 126 11 133
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 664 145 504 090 476 034 442 817
Övriga kortfristiga fordringar 25 871 24 480 13 948 11 974
Summa kortfristiga fordringar 690 256 529 378 495 108 465 924
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 120 000 0 0 0
Summa kassa och bank 662 611 683 803 347 961 246 077
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 472 870 1 213 180 843 069 712 001
Summa tillgångar 1 706 460 1 360 760 1 133 780 1 019 480

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 38 825 38 733 38 526 38 506
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 230 103 226 657 243 656 242 523
Summa bundet eget kapital 268 928 265 390 282 182 281 029
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 238 471 197 699 155 338 101 510
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 326 851 216 596 195 864 224 758
Summa fritt eget kapital 565 322 414 295 351 202 326 268
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 834 250 679 685 633 384 607 297
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 916 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 389 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 2 951
Summa långfristiga skulder 0 0 389 2 951
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 107 5 732 6 165 6 744
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 813 063 656 837 435 647 361 866
Övriga kortfristiga skulder 49 123 18 505 58 197 40 619
Summa kortfristiga skulder 871 293 681 074 500 009 409 229
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 1 706 460 1 360 760 1 133 780 1 019 480

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 50 50 73 72
Löner till styrelse & VD 7 727 7 907 6 954 5 586
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 724 29 135 43 251 38 960
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 768 14 521 19 364 18 483
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 11 000 11 000 11 000 11 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 11 000 11 000 11 000 11 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 78 421 80 033 80 617 92 599
Summa ansvarsförbindelser 78 421 80 033 80 617 92 599
Beviljad checkräkningskredit 15 000 15 000 15 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 155,27 % 178,13 % 168,61 % 173,99 %
Soliditet (%) 48,89 % 49,95 % 55,86 % 59,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,89 % 1,82 % -7,88 % 2,49 %
Riskbuffert (%) -1,69 % 0,91 % -6,27 % 1,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -22,53 % 9,44 % -51,35 % 9,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 789 741 688 619
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

SECTRA Aktiebolag har 23 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord