Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SCHYFFERT SWEDEN Aktiebolag

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 199 15 114 9 040 7 271
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 153 0 0
Total omsättning 4 199 15 267 9 040 7 271
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 220 466 462 155
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 749 1 157 1 015 866
Personalkostnader 2 431 1 720 2 783 186
Avskrivningar 21 25 22 26
Summa rörelsekostnader -3 421 -3 368 -4 282 -1 233
Rörelseresultat 776 11 890 4 757 6 038
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 2 113 10 489 4 774 4 782
Skatt 483 2 330 1 088 1 094
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 770 11 888 4 743 5 909
Årets resultat 1 630 8 159 3 686 3 687
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 0 0 -70
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 14 60
Övriga finansiella kostnader 8 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 770 11 888 4 743 5 909
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 343 -1 399 31 -1 127
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 32 13 22
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 313 325 338 338
Summa materiella anläggningstillgångar 336 357 351 360
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 0 0 -70
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 332 16 761 16 737 16 737
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 375 16 818 16 794 16 794
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 18 711 17 175 17 145 17 154

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 188 450 699 42
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 125 0 400
Övriga kortfristiga fordringar 1 263 655 981 432
Summa kortfristiga fordringar 1 451 1 230 1 680 874
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 462 17 785 8 384 6 118
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 15 913 19 015 10 064 6 991
Summa tillgångar 34 624 36 191 27 209 24 145

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 20 341 13 082 10 396 7 209
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 630 8 159 3 686 3 687
Summa fritt eget kapital 21 971 21 241 14 082 10 896
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 22 091 21 361 14 202 11 016
Summa obeskattade reserver 11 126 12 469 11 070 11 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 199 182 216 54
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 208 2 179 1 721 1 974
Summa kortfristiga skulder 1 407 2 361 1 937 2 028
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 34 624 36 191 27 209 24 145

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 153
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 270
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 1 130,99 % 805,38 % 519,57 % 344,77 %
Soliditet (%) 87,49 % 84,42 % 82,18 % 79,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,54 % 38,91 % 21,21 % 30,78 %
Riskbuffert (%) 2,02 % 32,82 % 17,19 % 23,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,10 % 78,64 % 52,31 % 80,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 77
Hjälp oss bli bättre