Nyckeltal för SANIFLEX Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 928 25 130 27 577 21 760
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 33 928 25 130 27 577 21 760
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 16 052 11 869 14 247 9 619
Övriga externa kostnader 2 874 2 265 2 341 2 316
Personalkostnader 4 635 4 840 4 809 4 959
Avskrivningar 0 7 63 63
Summa rörelsekostnader -23 561 -18 981 -21 460 -16 957
Rörelseresultat 10 367 6 149 6 117 4 803
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 10 899 5 861 6 348 5 061
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 899 5 861 6 348 5 061
Årets resultat -40 -7 -18 -22
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 1 0 2
Externa ränteintäkter 535 8 233 258
Räntekostnader till koncernföretag 3 0 2 0
Externa räntekostnader 0 297 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 899 5 861 6 348 5 061
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -10 939 -5 868 -6 366 -5 083
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 9 16 85
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 9 16 85
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 9 9 16 85

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 744 3 936 3 480 2 915
Summa varulager 5 744 3 936 3 480 2 915
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 708 4 015 5 135 4 910
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 746 203 202 209
Summa kortfristiga fordringar 8 454 4 218 5 337 5 119
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 14 198 8 154 8 817 8 034
Summa tillgångar 14 207 8 163 8 833 8 120

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 38 38 38 38
Summa bundet eget kapital 288 288 288 288
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 938 3 945 3 162 3 184
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 000 0 800 0
Årets resultat -40 -7 -18 -22
Summa fritt eget kapital 5 898 3 938 3 944 3 162
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 186 4 226 4 232 3 450
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 810 481 1 048 790
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 730 1 227 1 219 1 226
Övriga kortfristiga skulder 2 482 2 229 2 333 2 653
Summa kortfristiga skulder 8 022 3 937 4 600 4 669
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 207 8 163 8 833 8 120

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 105,39 % 107,14 % 116,02 % 109,64 %
Soliditet (%) 43,54 % 51,77 % 47,91 % 42,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 176,19 % 138,69 % 150,00 % 146,70 %
Riskbuffert (%) 76,70 % 67,89 % 71,85 % 62,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,12 % 22,14 % 23,01 % 23,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!