Nyckeltal för Söder Sportfiske AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 165 656 105 234 72 127 56 784
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 984 297 161 103
Total omsättning 166 640 105 531 72 288 56 887
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 113 096 71 100 46 606 37 477
Övriga externa kostnader 13 375 8 661 8 124 5 251
Personalkostnader 21 307 14 163 9 652 6 881
Avskrivningar 411 235 464 332
Summa rörelsekostnader -148 189 -94 159 -64 846 -49 941
Rörelseresultat 18 450 11 371 7 442 6 946
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 13 802 8 488 7 400 6 901
Skatt 2 966 1 829 1 631 1 526
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 422 11 288 7 400 6 901
Årets resultat 10 836 6 659 5 769 5 375
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 28 83 42 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 422 11 288 7 400 6 901
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 620 -2 800 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 219 328 438 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 24 196
Summa immateriella anläggningstillgångar 219 328 462 196
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 979 743 262 219
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 80
Summa materiella anläggningstillgångar 979 743 262 299
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 765 765 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 765 765 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 963 1 836 724 495

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 31 650 23 333 19 763 14 636
Summa varulager 31 650 23 333 19 763 14 636
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 376 538 520 6
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 102 1 715 1 064 1 201
Summa kortfristiga fordringar 3 478 2 253 1 584 1 207
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 850 9 587 7 071 6 011
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 54 977 35 173 28 419 21 854
Summa tillgångar 56 940 37 009 29 143 22 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 136 136 136 136
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 219 0 0 0
Summa bundet eget kapital 355 136 136 136
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 14 032 12 592 6 823 1 447
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 836 6 659 5 769 5 375
Summa fritt eget kapital 24 868 19 251 12 592 6 822
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 25 223 19 387 12 728 6 958
Summa obeskattade reserver 7 420 2 800 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 171 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 700
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 784 10 636 12 679 11 315
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 343 4 186 3 736 3 376
Summa kortfristiga skulder 24 127 14 822 16 415 14 691
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 56 940 37 009 29 143 22 349

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 46 32 18 16
Löner till styrelse & VD 1 820 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 802 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 686 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 4 000 4 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 35 0
Summa säkerheter 0 4 000 4 035 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 35 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 35 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 000 5 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 96,69 % 79,88 % 52,73 % 49,13 %
Soliditet (%) 53,90 % 57,96 % 43,67 % 31,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 60,02 % 52,62 % 58,14 % 99,18 %
Riskbuffert (%) 32,30 % 30,19 % 25,28 % 30,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,10 % 10,65 % 10,20 % 12,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 340 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!