Nyckeltal för SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 66 490 50 912 57 864 52 262
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 66 490 50 912 57 864 52 262
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 18 478 10 745 17 153 15 016
Övriga externa kostnader 18 704 15 973 16 250 15 188
Personalkostnader 19 126 17 034 15 638 14 094
Avskrivningar 5 427 5 317 4 380 2 754
Summa rörelsekostnader -61 735 -49 069 -53 421 -47 052
Rörelseresultat 4 425 1 694 4 230 5 146
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -740 -306 133 3 427
Skatt 52 36 37 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 515 673 3 369 4 683
Årets resultat 103 100 96 3 260
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 31 31 50 43
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 941 1 052 911 506
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 515 673 3 369 4 683
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 895 442 0 -167
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 255 -979 -3 236 -1 256
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 203 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 203 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 51 198 42 129 40 028 22 306
Inventarier 641 958 1 256 1 650
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 51 839 43 087 41 284 23 956
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 305 354 125 125
Summa finansiella anläggningstillgångar 305 354 125 125
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 52 347 43 441 41 409 24 081

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 339 631 515 826
Summa varulager 1 339 631 515 826
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 076 4 894 8 378 7 600
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 350 255 0 91
Övriga kortfristiga fordringar 3 990 4 592 6 094 6 819
Summa kortfristiga fordringar 11 416 9 741 14 472 14 510
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 690 864 557 2
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 15 445 11 236 15 544 15 337
Summa tillgångar 67 792 54 677 56 954 39 418

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 472 7 372 7 277 4 017
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 103 100 96 3 260
Summa fritt eget kapital 7 575 7 472 7 373 7 277
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 055 7 952 7 853 7 757
Summa obeskattade reserver 9 727 5 472 4 493 1 256
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 356 19 187 24 503 12 613
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 462 1 962 1 962 1 962
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 0
Summa långfristiga skulder 25 818 21 149 26 466 14 575
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 9 077 8 485 6 351 5 352
Leverantörsskulder 5 599 3 345 3 722 4 079
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 154 749 281 167
Övriga kortfristiga skulder 9 362 7 525 7 789 6 232
Summa kortfristiga skulder 24 192 20 104 18 143 15 830
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 67 792 54 677 56 954 39 418

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 36 36 32 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 10 500 10 500 10 500 10 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 32 430 27 268 30 065 14 846
Summa säkerheter 42 930 37 768 40 565 25 346
Villkorat aktieägartillskott 3 000 3 000 3 000 3 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 3 000 3 000 3 000 3 000
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 686 0 1 035
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 58,31 % 52,75 % 82,84 % 91,67 %
Soliditet (%) 22,46 % 21,92 % 19,60 % 22,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,09 % 5,62 % 30,18 % 53,94 %
Riskbuffert (%) 4,78 % 0,69 % 5,53 % 11,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,87 % -0,74 % 4,25 % 7,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!