Nyckeltal för Runmarö Båttaxi AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 666 24 164 18 676 10 506
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 54 143 0
Total omsättning 23 672 24 218 18 819 10 506
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 762 6 461 0 0
Handelsvaror 0 0 4 218 4 218
Övriga externa kostnader 3 065 2 218 1 294 883
Personalkostnader 6 243 5 506 4 886 3 791
Avskrivningar 3 101 2 399 1 783 1 149
Summa rörelsekostnader -22 171 -16 584 -12 181 -10 041
Rörelseresultat 1 501 7 634 6 601 464
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 874 2 265 2 593 246
Skatt 175 478 544 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 233 7 413 6 380 292
Årets resultat 612 1 697 1 964 101
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 269 221 221 207
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 233 7 413 6 380 292
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag -86 -90 -86 -111
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -359 -5 148 -3 787 -46
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 3 065 3 990 3 179 1 150
Inventarier 21 475 10 345 8 385 8 367
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 540 14 335 11 564 9 517
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 57 57 57 57
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 24 597 14 392 11 621 9 574

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 61 1 086 982 618
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 829 3 038 1 493 1 487
Övriga kortfristiga fordringar 1 049 1 200 250 371
Summa kortfristiga fordringar 5 939 5 324 2 725 2 476
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 608 5 971 3 423 1 572
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 8 548 11 295 6 149 4 048
Summa tillgångar 33 145 25 687 17 769 13 623

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 5 369 3 672 1 708 1 607
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 612 1 697 1 964 101
Summa fritt eget kapital 5 981 5 369 3 672 1 708
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 6 031 5 419 3 722 1 758
Summa obeskattade reserver 11 046 10 687 5 539 1 753
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 146 4 422 4 385 5 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 763 1 763 1 763 1 763
Summa långfristiga skulder 11 909 6 185 6 148 7 063
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 515 890 765 1 240
Leverantörsskulder 1 823 787 315 1 018
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 820 1 718 1 280 791
Summa kortfristiga skulder 4 158 3 395 2 360 3 049
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 33 145 25 687 17 769 13 623

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 7 7 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 10 355 4 100 4 100 1 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 440 2 440 2 440 850
Summa säkerheter 12 795 6 540 6 540 2 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 205,56 % 332,70 % 260,51 % 132,76 %
Soliditet (%) 42,76 % 51,76 % 43,92 % 22,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,70 % 55,76 % 81,75 % 9,57 %
Riskbuffert (%) 3,11 % 27,94 % 34,93 % 1,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,07 % 29,76 % 32,98 % 0,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!