Nyckeltal för Rundarve Varplöse Lantbruk Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 528 9 623 8 891 8 221
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 693 242 248 392
Total omsättning 12 221 9 865 9 139 8 613
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 460 8 156 7 257 8 069
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 577 1 087 847 1 001
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 137 131 129 125
Summa rörelsekostnader -11 174 -9 374 -8 233 -9 195
Rörelseresultat 1 047 491 906 -581
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 935 780 975 -311
Skatt 139 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 191 621 1 022 -476
Årets resultat 796 780 975 -311
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 12 8 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 191 621 1 022 -476
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -256 159 -47 165
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 230 256 282
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 581 387 381 452
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 204 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 785 617 637 734
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 80 80 81 80
Summa finansiella anläggningstillgångar 880 843 798 747
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 665 1 460 1 434 1 481

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 026 931 1 566 635
Summa varulager 1 026 931 1 566 635
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 067 2 059 1 469 1 882
Summa kortfristiga fordringar 2 067 2 059 1 469 1 882
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 521 515 511 507
Summa kassa och bank 1 904 1 448 1 022 440
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 5 518 4 954 4 568 3 464
Summa tillgångar 7 183 6 414 6 003 4 945

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 2 251 1 470 496 807
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 796 780 975 -311
Summa fritt eget kapital 3 047 2 250 1 471 496
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 3 167 2 370 1 591 616
Summa obeskattade reserver 683 428 587 540
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 450 618 808 882
Summa långfristiga skulder 450 618 808 882
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 872 328 110 2 548
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 797 2 605 2 490 0
Övriga kortfristiga skulder 213 64 417 358
Summa kortfristiga skulder 2 882 2 997 3 017 2 906
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 7 183 6 414 6 003 4 945

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 137,79 % 117,02 % 82,57 % 79,90 %
Soliditet (%) 51,10 % 41,87 % 33,71 % 20,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,45 % 23,12 % 50,50 % -46,94 %
Riskbuffert (%) 16,58 % 9,68 % 17,01 % -9,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,33 % 6,45 % 11,47 % -5,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!