Nyckeltal för Runö Hamn AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 462 1 442 1 484 1 267
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 0 0
Total omsättning 1 462 1 444 1 484 1 267
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 566 555 472 323
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 490 490 490 261
Summa rörelsekostnader -1 056 -1 045 -962 -584
Rörelseresultat 406 399 522 683
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -115 -117 112 247
Skatt 17 0 124 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -115 -117 112 247
Årets resultat -819 -869 -12 163
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 132 156 0 77
Externa räntekostnader 389 360 410 359
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -115 -117 112 247
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -687 -752 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 18 269 18 759 19 249 19 739
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 110 70 70 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 379 18 829 19 319 19 739
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 18 379 18 829 19 319 19 739

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 1 204
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 3 40 22
Summa kortfristiga fordringar 10 3 40 1 226
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 90 858 1 324 270
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 100 861 1 364 1 496
Summa tillgångar 18 479 19 690 20 683 21 235

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 151 163 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 623 720 0 0
Årets resultat -819 -869 -12 163
Summa fritt eget kapital 5 806 2 151 163
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 856 52 201 213
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 11 074 11 471 11 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 7 344 8 465 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 18 418 19 936 11 671
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 10 677 0 0 130
Leverantörsskulder 0 0 0 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 755 675 0 8 388
Övriga kortfristiga skulder 191 545 546 814
Summa kortfristiga skulder 12 623 1 220 546 9 352
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 18 479 19 690 20 683 21 235

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 11 768 11 768 11 768 3 898
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 11 768 11 768 11 768 3 898
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,79 % 70,57 % 249,82 % 16,00 %
Soliditet (%) 31,69 % 0,26 % 0,97 % 1,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,96 % -225,00 % 55,72 % 115,96 %
Riskbuffert (%) -1,93 % -0,60 % 0,52 % 1,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -43,50 % -43,90 % -20,08 % -14,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!