Koncernredovisning för Roy Andersson Bilbolaget AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 367 329 371 530 341 966 360 353
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 082 2 632 4 978 1 665
Total omsättning 368 411 374 162 346 944 362 018
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 294 393 298 329 271 068 278 085
Övriga externa kostnader 20 802 22 234 22 430 24 093
Personalkostnader 42 992 44 697 46 533 52 741
Avskrivningar 1 683 1 914 2 091 2 293
Summa rörelsekostnader -359 870 -367 174 -342 122 -357 212
Rörelseresultat 8 541 6 988 4 821 4 806
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 8 461 8 345 4 279 13 003
Skatt 1 779 1 112 924 927
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 461 8 345 4 279 13 003
Årets resultat 6 682 7 233 3 355 12 075
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 199 113 0 8 659
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 19 30 30
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 344 433 572 492
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 461 8 345 4 279 13 003
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 19 969 20 677 21 385 22 093
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 382 3 523 3 217 3 880
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 351 24 200 24 602 25 973
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 199 113 0 8 659
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 109 3 109 3 807 682
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 557 5 358 5 943 2 586
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 28 909 29 558 30 545 28 559

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 63 766 53 285 50 845 80 050
Summa varulager 63 766 53 285 50 845 80 050
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 12 286 5 140 6 940 7 202
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 105 3 867 5 864 9 527
Summa kortfristiga fordringar 17 391 9 007 12 804 16 729
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 664 13 722 9 406 3 090
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 84 821 76 013 73 054 99 868
Summa tillgångar 113 730 105 572 103 599 128 427

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 60 121 59 888 60 532 48 457
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 682 7 233 3 355 12 075
Summa fritt eget kapital 66 803 67 121 63 887 60 532
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 67 803 68 121 64 887 61 532
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 072 4 996 5 383 5 338
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 13 878
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 13 878
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 919 3 176 4 853 9 155
Leverantörsskulder 18 081 10 025 11 597 19 546
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 856 19 254 16 879 18 978
Summa kortfristiga skulder 40 856 32 455 33 329 47 679
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 113 730 105 572 103 599 128 427

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 72 80 82 98
Löner till styrelse & VD 702 683 686 698
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 363 30 869 32 022 36 130
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 12 537 12 945 13 586 15 276
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 44 700 44 700 44 700 44 700
Fastighetsinteckningar 19 625 19 625 19 625 19 625
Övriga säkerheter 6 965 3 166 5 298 8 234
Summa säkerheter 71 290 67 491 69 623 72 559
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 40 500 40 500 40 500 40 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 13 878
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 51,53 % 70,03 % 66,64 % 41,57 %
Soliditet (%) 59,62 % 64,53 % 62,63 % 47,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,48 % 12,25 % 6,59 % 21,13 %
Riskbuffert (%) 6,90 % 6,98 % 2,97 % 9,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,21 % 2,13 % 1,08 % 3,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 418 394 399 376
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Roy Andersson Bilbolaget AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 301 092 314 832 288 603 303 880
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 082 2 632 4 746 1 405
Total omsättning 302 174 317 464 293 349 305 285
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 229 350 243 901 219 037 223 028
Övriga externa kostnader 20 054 20 206 21 466 22 980
Personalkostnader 42 740 44 629 46 348 52 667
Avskrivningar 1 683 1 914 2 091 2 293
Summa rörelsekostnader -293 827 -310 650 -288 942 -300 968
Rörelseresultat 8 347 6 814 4 408 4 317
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 777 8 328 3 730 13 173
Skatt 1 678 1 474 854 1 022
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 138 8 098 3 924 12 616
Årets resultat 6 099 6 854 2 876 12 150
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 19 30 8 659
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 274 394 514 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 390
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 138 8 098 3 924 12 616
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -361 230 -194 557
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 19 969 20 677 21 385 22 093
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 382 3 523 3 217 3 880
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 351 24 200 24 602 25 973
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 109 3 109 3 806 681
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 314 3 314 4 011 886
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 26 665 27 514 28 613 26 859

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 50 995 40 167 38 878 63 572
Summa varulager 50 995 40 167 38 878 63 572
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 091 3 386 5 053 5 378
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 511 11 842 12 677 15 922
Övriga kortfristiga fordringar 4 061 2 849 2 475 7 151
Summa kortfristiga fordringar 27 663 18 077 20 205 28 451
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 409 12 018 7 651 136
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 79 067 70 262 66 734 92 160
Summa tillgångar 105 733 97 775 95 347 119 019

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 1 100 1 100 1 100 1 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 37 904 38 050 39 174 27 023
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 099 6 854 2 876 12 150
Summa fritt eget kapital 44 003 44 904 42 050 39 173
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 45 103 46 004 43 150 40 273
Summa obeskattade reserver 24 400 24 039 24 269 24 075
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 13 878
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 13 878
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 493 2 835 3 182 7 726
Leverantörsskulder 15 268 5 739 9 416 17 232
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 469 19 158 15 331 15 834
Summa kortfristiga skulder 36 230 27 732 27 929 40 792
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 105 733 97 775 95 347 119 019

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 72 80 82 98
Löner till styrelse & VD 702 683 686 698
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 363 30 869 32 022 36 130
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 12 537 12 945 13 586 15 276
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 44 700 44 700 44 700 44 700
Fastighetsinteckningar 19 625 19 625 19 625 19 625
Övriga säkerheter 6 544 2 835 3 714 8 234
Summa säkerheter 70 869 67 160 68 039 72 559
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 40 500 40 500 40 500 40 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 000 4 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 77,48 % 108,52 % 99,74 % 70,08 %
Soliditet (%) 59,67 % 65,17 % 64,01 % 48,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,90 % 12,71 % 6,43 % 21,75 %
Riskbuffert (%) 7,31 % 7,53 % 3,16 % 10,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,61 % 2,45 % 1,18 % 4,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 418 394 399 376
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!