Nyckeltal för Rosenström Musik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 667 4 047 2 754 7 042
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 120 361 1 718 12
Total omsättning 7 787 4 408 4 472 7 054
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 570 1 869 1 763 2 575
Personalkostnader 3 647 2 229 1 760 3 245
Avskrivningar 44 33 33 10
Summa rörelsekostnader -7 261 -4 131 -3 556 -5 830
Rörelseresultat 526 275 917 1 224
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 529 276 917 960
Skatt 127 70 210 172
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 529 276 917 1 225
Årets resultat 402 206 707 526
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 1 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 529 276 917 1 225
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -262
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -265
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 94 138 114 147
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 94 138 114 147
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 50 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 94 138 164 197

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 112 121 170 85
Summa varulager 112 121 170 85
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 58 147
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 938 904 1 232 1 160
Summa kortfristiga fordringar 938 904 1 290 1 307
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 7 7 7 7
Summa kassa och bank 2 293 2 466 1 904 1 417
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 349 3 498 3 371 2 816
Summa tillgångar 3 444 3 636 3 535 3 013

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 747 2 541 1 721 1 196
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 402 206 707 526
Summa fritt eget kapital 2 149 2 747 2 428 1 722
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 269 2 867 2 548 1 842
Summa obeskattade reserver 265 265 265 265
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 33 33
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 33 33
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 98 76 79 283
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 811 428 610 591
Summa kortfristiga skulder 909 504 689 874
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 444 3 636 3 535 3 013

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 3 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 350 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 355,45 % 668,65 % 463,57 % 311,67 %
Soliditet (%) 71,55 % 84,22 % 77,60 % 67,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,47 % 9,01 % 33,43 % 60,13 %
Riskbuffert (%) 15,36 % 7,59 % 25,94 % 40,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,90 % 6,82 % 33,30 % 17,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Rosenström Musik Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord