Nyckeltal för Rosenqvists Mekaniska Verkstad AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 876 32 196 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 391 769 0
Total omsättning 37 267 32 965 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 258 182 0
Råvaror och förnödenheter 11 581 9 981 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 215 11 678 0
Personalkostnader 11 894 8 653 0
Avskrivningar 834 822 0
Summa rörelsekostnader -33 782 -31 316 0
Rörelseresultat 3 992 2 009 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 817 1 266 0
Skatt 583 289 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 791 1 771 0
Årets resultat 2 234 977 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 201 238 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 791 1 771 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -974 -505 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 5 389 6 069 0
Inventarier 132 169 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 521 6 238 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 668 825 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 668 825 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 189 7 063 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 3 273 3 444 0
Summa varulager 3 273 3 444 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 38 122 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 888 3 191 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 138 373 0
Summa kortfristiga fordringar 6 064 3 686 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 532 324 50
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 869 7 454 50
Summa tillgångar 17 057 14 516 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 977 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 2 234 977 0
Summa fritt eget kapital 3 211 977 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 261 1 027 50
Summa obeskattade reserver 1 479 505 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 874 5 778 0
Summa långfristiga skulder 4 874 5 778 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 2 909 2 447 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 141 0
Övriga kortfristiga skulder 4 534 3 618 0
Summa kortfristiga skulder 7 443 7 206 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 17 057 14 516 50

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 19 15
Löner till styrelse & VD 0 63 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 63 0
Löner till övriga anställda 7 842 5 936 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 3 412 2 275 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,06 % 55,65 % 0,00 %
Soliditet (%) 25,51 % 9,64 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 87,13 % 126,57 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 21,82 % 12,03 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,01 % 4,76 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 413 400 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!