Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Rosenqvists Irrigation AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 71 602 86 087 74 950 59 059
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 059 876 1 090 1 027
Total omsättning 77 661 86 963 76 040 60 086
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -4 781 4 165 -4 629 1 388
Råvaror och förnödenheter 42 885 46 361 36 308 26 931
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 138 16 099 9 403 11 744
Personalkostnader 17 211 26 166 23 336 22 391
Avskrivningar 164 942 209 216
Summa rörelsekostnader -64 617 -93 733 -64 627 -62 670
Rörelseresultat 3 406 1 024 1 919 96
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 340 682 1 260 -100
Skatt 738 216 293 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 217 634 1 774 -80
Årets resultat 2 602 467 967 -100
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 1
Externa ränteintäkter 0 7 69 42
Räntekostnader till koncernföretag 21 74 75 73
Externa räntekostnader 168 324 140 146
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 217 634 1 774 -80
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 123 48 -514 -20
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 62 155 248 340
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 62 155 248 340
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 128 6 809 5 355 232
Inventarier 804 321 152 228
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 932 7 130 5 507 460
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 982 1 100 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 982 1 100 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 993 8 266 6 855 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 17 255 25 187 16 791 20 462
Summa varulager 17 255 25 187 16 791 20 462
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 5 562 4 585 4 646 3 428
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 246 1 983 8 021 2 812
Övriga kortfristiga fordringar 991 1 471 929 1 653
Summa kortfristiga fordringar 7 799 8 039 13 596 7 893
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 225 8 390
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 25 088 33 451 30 395 28 745
Summa tillgångar 26 081 41 717 37 250 29 546

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 251 4 784 3 817 3 917
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 602 467 967 -100
Summa fritt eget kapital 7 853 5 251 4 784 3 817
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 7 973 5 371 4 904 3 937
Summa obeskattade reserver 2 663 2 786 2 834 2 320
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 112 271 103 53
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 328 1 328 4 529 4 529
Övriga långfristiga skulder 0 6 656 5 099 0
Summa långfristiga skulder 1 328 7 984 9 628 4 529
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 533 8 805 5 934 5 862
Leverantörsskulder 6 390 5 538 6 418 3 782
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 083 10 962 7 428 9 063
Summa kortfristiga skulder 14 006 25 305 19 780 18 707
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 26 081 41 717 37 250 29 546

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 27 40 36 37
Löner till styrelse & VD 695 749 846 654
Varav tantiem till styrelse & VD 0 63 189 0
Löner till övriga anställda 11 023 16 890 14 799 14 206
Varav resultatlön till övriga anställda 0 141 90 0
Sociala kostnader 4 981 7 656 7 106 6 519
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 15 500 15 500 15 500 15 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 15 500 15 500 15 500 15 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 533 8 805 5 934 5 862
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 55,93 % 32,66 % 68,78 % 44,28 %
Soliditet (%) 38,10 % 17,80 % 18,77 % 19,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,38 % 8,54 % 25,37 % -1,42 %
Riskbuffert (%) 11,88 % 1,30 % 4,63 % -0,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,23 % 0,27 % 2,08 % -0,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 434 441 435 402