Nyckeltal för Rosenqvists Food Technologies AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 221 684 218 135 209 637 165 532
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 650
Övriga rörelseintäkter 2 022 2 836 1 578 2 028
Total omsättning 223 706 220 971 211 215 168 210
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 137 887 144 308 129 512 103 190
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 651 22 356 25 385 17 563
Personalkostnader 30 146 28 113 29 110 24 549
Avskrivningar 870 1 603 1 387 1 126
Summa rörelsekostnader -196 554 -196 380 -185 394 -146 428
Rörelseresultat 25 000 20 827 23 900 19 982
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 20 157 19 177 19 447 15 385
Skatt 4 234 4 404 3 720 3 814
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 176 20 964 24 019 20 314
Årets resultat 15 922 14 773 15 726 11 570
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 178 199 227 416
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 63 108 84
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 176 20 964 24 019 20 314
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 019 -1 787 -4 572 -4 929
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 1 616 2 340 3 714 2 303
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 616 2 340 3 714 2 303
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 254 375 413 170
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 36 60 53 72
Summa materiella anläggningstillgångar 290 435 466 242
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 19 47 1 465 4 106
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 47 1 465 4 106
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 925 2 823 5 645 6 650

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 339 13 174 16 586 6 391
Summa varulager 6 339 13 174 16 586 6 391
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 22 142 21 821 22 807 23 798
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 500
Övriga kortfristiga fordringar 14 461 36 129 20 028 10 914
Summa kortfristiga fordringar 36 603 57 950 42 835 36 212
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 3 000 15 000 0
Summa kassa och bank 77 170 51 231 52 975 56 405
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 120 112 125 355 127 397 99 008
Summa tillgångar 122 037 128 178 133 042 105 658

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 130 260 390 520
Summa bundet eget kapital 230 360 490 620
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 22 502 22 372 14 376 7 676
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 922 14 773 15 726 11 570
Summa fritt eget kapital 38 424 37 145 30 102 19 246
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 38 654 37 505 30 592 19 866
Summa obeskattade reserver 32 839 27 820 26 033 21 461
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 604 2 977 1 518 2 288
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 290 3 901
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 290 3 901
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 241 2 671 2 748
Leverantörsskulder 8 224 17 518 12 742 7 550
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 837 3 429 1 952 8 021
Övriga kortfristiga skulder 32 878 37 688 56 244 39 823
Summa kortfristiga skulder 45 939 59 876 73 609 58 142
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 122 037 128 178 133 042 105 658

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 28 28 30 22
Löner till styrelse & VD 1 534 1 693 1 875 1 379
Varav tantiem till styrelse & VD 160 0 360 333
Löner till övriga anställda 16 867 16 007 16 883 14 976
Varav resultatlön till övriga anställda 258 0 788 704
Sociala kostnader 9 999 8 965 9 148 7 679
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 12 500 12 500 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 322 8 018 13 564
Summa säkerheter 12 500 13 822 18 018 23 564
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 14 773 7 860 5 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 247,66 % 182,35 % 130,16 % 159,29 %
Soliditet (%) 51,51 % 45,26 % 37,42 % 33,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,05 % 36,14 % 48,25 % 56,93 %
Riskbuffert (%) 20,63 % 16,31 % 18,00 % 19,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,36 % 9,58 % 11,41 % 12,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 657 632 625 743
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!