Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Rosenqvists Food Technologies AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 218 135 209 637 165 532 115 412
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 650 0
Övriga rörelseintäkter 2 836 1 578 2 028 739
Total omsättning 220 971 211 215 168 210 116 151
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 144 308 129 512 103 190 68 510
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 356 25 385 17 563 15 541
Personalkostnader 28 113 29 110 24 549 21 206
Avskrivningar 1 603 1 387 1 126 947
Summa rörelsekostnader -196 380 -185 394 -146 428 -106 204
Rörelseresultat 20 827 23 900 19 982 9 030
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 19 177 19 447 15 385 7 298
Skatt 4 404 3 720 3 814 1 664
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 964 24 019 20 314 9 021
Årets resultat 14 773 15 726 11 570 5 635
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 199 227 416 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 63 108 84 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 964 24 019 20 314 9 021
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 787 -4 572 -4 929 -1 723
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 2 340 3 714 2 303 2 601
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 340 3 714 2 303 2 601
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 375 413 170 213
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 60 53 72 90
Summa materiella anläggningstillgångar 435 466 242 303
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 47 1 465 4 106 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 47 1 465 4 106 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 823 5 645 6 650 2 904

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 174 16 586 6 391 5 955
Summa varulager 13 174 16 586 6 391 5 955
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 21 821 22 807 23 798 22 784
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 500 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 129 20 028 10 914 21 773
Summa kortfristiga fordringar 57 950 42 835 36 212 44 557
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 3 000 15 000 0 0
Summa kassa och bank 51 231 52 975 56 405 11 240
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 125 355 127 397 99 008 61 752
Summa tillgångar 128 178 133 042 105 658 64 655

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 260 390 520 0
Summa bundet eget kapital 360 490 620 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 22 372 14 376 7 676 5 562
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 773 15 726 11 570 5 635
Summa fritt eget kapital 37 145 30 102 19 246 11 197
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 37 505 30 592 19 866 11 297
Summa obeskattade reserver 27 820 26 033 21 461 16 531
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 977 1 518 2 288 1 604
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 290 3 901 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 290 3 901 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 241 2 671 2 748 0
Leverantörsskulder 17 518 12 742 7 550 4 827
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 429 1 952 8 021 2 867
Övriga kortfristiga skulder 37 688 56 244 39 823 27 530
Summa kortfristiga skulder 59 876 73 609 58 142 35 224
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 128 178 133 042 105 658 64 655

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 28 30 22 21
Löner till styrelse & VD 1 693 1 875 1 379 910
Varav tantiem till styrelse & VD 0 360 333 0
Löner till övriga anställda 16 007 16 883 14 976 12 019
Varav resultatlön till övriga anställda 0 788 704 0
Sociala kostnader 8 965 9 148 7 679 6 894
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 12 500 10 000 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 322 8 018 13 564 0
Summa säkerheter 13 822 18 018 23 564 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 14 773 7 860 5 000 3 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 182,35 % 130,16 % 159,29 % 158,41 %
Soliditet (%) 45,26 % 37,42 % 33,77 % 36,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,14 % 48,25 % 56,93 % 38,42 %
Riskbuffert (%) 16,31 % 18,00 % 19,18 % 13,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,58 % 11,41 % 12,22 % 7,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 632 625 743 616