Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 643 251 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 643 251 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 857 104 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 319 32 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 7 698 6 954 0 0
Summa rörelsekostnader -8 874 -7 090 0 0
Rörelseresultat -8 231 -6 840 0 0
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -8 266 -6 847 -23 -5
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 266 -6 847 -23 -5
Årets resultat -8 266 -6 847 -23 -5
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 36 11 23 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 266 -6 847 -23 -5
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 2 602 8 995 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 15 636 12 364
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 602 8 995 15 636 12 364
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 602 8 995 15 636 12 364

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 2 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 000 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 453 409 59 2 030
Summa kortfristiga fordringar 1 453 411 59 2 030
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 484 1 386 1 854 502
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 937 1 798 1 913 2 532
Summa tillgångar 4 539 10 792 17 549 14 896

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 123 1 970 -7 -2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 8 500 6 000 2 000 2 000
Årets resultat -8 266 -6 847 -23 -5
Summa fritt eget kapital 1 357 1 123 1 970 1 993
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 407 1 173 2 020 2 043
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 000 9 500 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 000 9 500 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 6 18 670
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 114 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 132 0 15 511 12 183
Summa kortfristiga skulder 1 132 120 15 529 12 853
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 539 10 792 17 549 14 896

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 171,11 % 1 497,50 % 12,32 % 19,70 %
Soliditet (%) 31,00 % 10,87 % 11,51 % 13,72 %
Avkastning på eget kapital (%) -587,49 % -583,72 % -1,14 % -0,24 %
Riskbuffert (%) -182,47 % -63,46 % -0,15 % -0,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 291,14 % -2 732,27 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0