Nyckeltal för Role Model Communication AB

Information 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 0 12 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 8 0 12 0
Rörelsens kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 32 29 39
Personalkostnader 0 0 0 37
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -27 -32 -29 -76
Rörelseresultat -19 -32 -17 -75
Resultat 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat före skatt 97 98 177 137
Skatt 21 24 38 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 131 98 177 183
Årets resultat 76 74 139 107
Jämförelsestörande poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 150 130 194 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 131 98 177 183
Bokslutsdispositioner 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -34 0 0 -46
Balansräkning 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa anläggningstillgångar 1 1 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 172 135 196 260
Summa kortfristiga fordringar 172 135 196 260
Kassa och bank 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 1 1
Summa kassa och bank 330 254 121 278
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa omsättningstillgångar 502 389 318 539
Summa tillgångar 503 391 318 539

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserat resultat 1 0 1 71
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 76 74 139 107
Summa fritt eget kapital 77 74 140 178
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital 127 124 190 228
Summa obeskattade reserver 112 78 78 78
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 74 0 0 160
Summa långfristiga skulder 74 0 0 160
Kortfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 191 188 50 73
Summa kortfristiga skulder 191 188 50 73
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital och skulder 503 391 318 539

Noter

2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 74 140 176
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kassalikviditet (%) 262,83 % 206,91 % 634,00 % 736,99 %
Soliditet (%) 41,66 % 46,42 % 77,83 % 52,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,52 % 54,00 % 71,52 % 64,10 %
Riskbuffert (%) 26,04 % 25,06 % 55,66 % 33,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 637,50 % 0,00 % 1 475,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!