Nyckeltal för Rockhead Art Aktiebolag

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 408 3 825 5 892 3 615
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 0 0 0
Total omsättning 3 428 3 825 5 892 3 615
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 969 1 423 1 067 1 017
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 897 900 908 1 302
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 60 60 60 78
Summa rörelsekostnader -1 926 -2 383 -2 035 -2 397
Rörelseresultat 1 502 1 441 3 856 1 218
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 1 508 1 441 3 856 1 218
Skatt 5 4 5 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 508 1 441 3 856 1 218
Årets resultat 0 0 1 0
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 508 1 441 3 856 1 218
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag -1 502 -1 437 -3 850 -1 214
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 2 582 2 642 2 703 2 763
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 113 113 113 113
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 695 2 755 2 816 2 876
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 2 695 2 755 2 816 2 876

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 10 0 0 74
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 57 80 115 87
Summa kortfristiga fordringar 67 80 115 161
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 520 308 2 158 75
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 1 587 389 2 273 236
Summa tillgångar 4 282 3 144 5 089 3 112

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 17 17 16 16
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 1 0
Summa fritt eget kapital 17 17 17 16
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 137 137 137 136
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 23 79 91 61
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 929 2 715 4 534 2 581
Övriga kortfristiga skulder 193 213 327 333
Summa kortfristiga skulder 4 145 3 007 4 952 2 975
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 4 282 3 144 5 089 3 112

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 38,29 % 12,90 % 45,90 % 7,93 %
Soliditet (%) 3,20 % 4,36 % 2,69 % 4,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 100,73 % 1 051,82 % 2 814,60 % 895,59 %
Riskbuffert (%) 35,22 % 45,83 % 75,77 % 39,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,25 % 37,67 % 65,44 % 33,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord