Nyckeltal för Riksten Friluftsstad AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 102 218 10 149 0 35 270
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 55 19 6 469 0
Total omsättning 102 273 10 168 6 469 35 270
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 78 751 9 169 0 12 536
Personalkostnader 39 0 0 0
Avskrivningar 0 39 39 40
Summa rörelsekostnader -78 790 -9 208 -39 -12 576
Rörelseresultat 23 172 660 3 777 22 004
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 22 865 595 3 904 22 442
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 865 595 3 904 22 442
Årets resultat -306 -265 129 436
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 130 443
Räntekostnader till koncernföretag 286 0 0 0
Externa räntekostnader 21 16 3 5
Övriga finansiella kostnader 0 52 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 865 595 3 904 22 442
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -23 171 -860 -3 774 -22 005
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 4 507 4 726 4 765 4 804
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 23 559 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 066 4 726 4 765 4 804
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 28 066 4 726 4 765 4 804

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 33 759 24 801 15 338
Summa varulager 0 33 759 24 801 15 338
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 20 508 552 457
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 395 0 11 747 33 184
Övriga kortfristiga fordringar 22 653 6 465 3 628 4 939
Summa kortfristiga fordringar 27 068 6 973 15 927 38 580
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 27 068 40 732 40 728 53 918
Summa tillgångar 55 134 45 458 45 493 58 722

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 7 227 7 492 7 363 6 927
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -306 -265 129 436
Summa fritt eget kapital 6 921 7 227 7 492 7 363
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 8 121 8 427 8 692 8 563
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 212 1 378 2 278 996
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 25 227 8 550 3 912 23 300
Övriga kortfristiga skulder 19 574 27 103 30 611 25 863
Summa kortfristiga skulder 47 013 37 031 36 801 50 159
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 55 134 45 458 45 493 58 722

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 57,58 % 18,83 % 43,28 % 76,92 %
Soliditet (%) 14,73 % 18,54 % 19,11 % 14,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 281,55 % 7,06 % 44,91 % 262,08 %
Riskbuffert (%) 41,38 % 1,27 % 8,58 % 38,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,07 % 5,19 % 0,00 % 63,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!