Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Riksten Friluftsstad AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 149 0 35 270 30 343
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 6 469 0 72
Total omsättning 10 168 6 469 35 270 30 415
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 169 0 12 536 26 299
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 39 39 40 47
Summa rörelsekostnader -9 208 -39 -12 576 -26 346
Rörelseresultat 660 3 777 22 004 3 792
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 595 3 904 22 442 3 710
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 595 3 904 22 442 3 710
Årets resultat -265 129 436 -1
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 130 443 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 93
Externa räntekostnader 16 3 5 2
Övriga finansiella kostnader 52 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 595 3 904 22 442 3 710
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -860 -3 774 -22 005 -3 711
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 4 726 4 765 4 804 5 577
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 726 4 765 4 804 5 577
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 726 4 765 4 804 5 577

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 33 759 24 801 15 338 12 975
Summa varulager 33 759 24 801 15 338 12 975
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 508 552 457 19 820
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 11 747 33 184 32 401
Övriga kortfristiga fordringar 6 465 3 628 4 939 3 526
Summa kortfristiga fordringar 6 973 15 927 38 580 55 747
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 40 732 40 728 53 918 68 722
Summa tillgångar 45 458 45 493 58 722 74 299

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 7 492 7 363 6 927 6 928
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -265 129 436 -1
Summa fritt eget kapital 7 227 7 492 7 363 6 927
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 8 427 8 692 8 563 8 127
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 378 2 278 996 1 670
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 550 3 912 23 300 5 187
Övriga kortfristiga skulder 27 103 30 611 25 863 59 315
Summa kortfristiga skulder 37 031 36 801 50 159 66 172
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 45 458 45 493 58 722 74 299

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 18,83 % 43,28 % 76,92 % 84,25 %
Soliditet (%) 18,54 % 19,11 % 14,58 % 10,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,06 % 44,91 % 262,08 % 45,65 %
Riskbuffert (%) 1,27 % 8,58 % 38,22 % 4,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,19 % 0,00 % 63,61 % 11,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0