Nyckeltal för Riddermark Bil AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 579 360 5 111 540 3 523 130 2 574 440
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 377 26 549 25 415 35 915
Total omsättning 7 586 737 5 138 089 3 548 545 2 610 355
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 14 158 9 610 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 792 470 4 567 650 3 206 220 2 339 040
Övriga externa kostnader 185 085 129 415 87 053 74 225
Personalkostnader 225 744 161 128 133 294 107 164
Avskrivningar 12 689 10 060 8 461 6 055
Summa rörelsekostnader -7 230 146 -4 877 863 -3 435 028 -2 526 484
Rörelseresultat 384 910 279 450 113 519 83 870
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 281 630 206 284 79 985 63 556
Skatt 59 541 44 106 17 783 14 558
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 370 665 272 231 109 152 83 651
Årets resultat 222 089 162 178 62 202 48 998
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 000 0 5 428
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 44 62 23 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 300 8 081 4 611 5 643
Övriga finansiella kostnader 0 211 69 7
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 370 665 272 231 109 152 83 651
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -89 035 -65 947 -29 167 -20 095
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 793 10 161 9 518 7 726
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 793 10 161 9 518 7 726
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 516 3 441 3 083 911
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 14 746 13 369 14 959 15 000
Summa materiella anläggningstillgångar 19 262 16 810 18 042 15 911
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 000 0 5 428
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 722 1 602 1 482 1 362
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 900 28 881 3 508 1 388
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 37 954 55 853 31 067 25 025

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 894 162 693 608 336 696 348 933
Summa varulager 894 162 693 608 336 696 348 933
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 76 227 35 077 49 254 51 617
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 771 18 035 15 006 12 370
Övriga kortfristiga fordringar 107 122 71 660 50 679 34 856
Summa kortfristiga fordringar 206 120 124 772 114 939 98 843
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 753 31 275 27 541 15 074
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 135 040 849 655 479 177 462 850
Summa tillgångar 1 172 990 905 509 510 244 487 875

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 108 108 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 996 7 699 7 811 5 914
Summa bundet eget kapital 7 104 7 807 7 911 6 014
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 196 086 83 205 39 948 32 848
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 222 089 162 178 62 202 48 998
Summa fritt eget kapital 418 175 245 383 102 150 81 846
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 425 279 253 190 110 061 87 860
Summa obeskattade reserver 238 231 149 196 83 249 57 703
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 12 086 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 277 317 312 204 210 639 242 757
Leverantörsskulder 63 855 75 840 47 106 62 448
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 430 956 1 386
Övriga kortfristiga skulder 156 221 114 649 58 232 35 721
Summa kortfristiga skulder 497 393 503 123 316 933 342 312
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 172 990 905 509 510 244 487 875

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 288 220 172 135
Löner till styrelse & VD 1 200 1 200 1 000 1 260
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 162 012 116 894 96 348 75 954
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 52 995 37 972 31 837 25 456
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 560 000 420 000 270 000 270 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 459 1 457 2 107 0
Summa säkerheter 561 459 421 457 272 107 270 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 560 000 420 000 270 000 270 000
Utnyttjad checkräkningskredit 277 317 312 204 210 639 241 757
Utdelning 20 000 50 000 30 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 48,43 % 31,02 % 44,96 % 33,28 %
Soliditet (%) 51,22 % 40,10 % 33,59 % 26,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 61,69 % 74,96 % 63,68 % 64,16 %
Riskbuffert (%) 30,08 % 29,45 % 20,93 % 16,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,68 % 5,16 % 2,97 % 3,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 567 537 566 572
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!