Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RiVe Juridiska Byrå AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 932 16 392 11 187 11 689
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 118 231
Total omsättning 29 932 16 392 11 305 11 920
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 899 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 855 4 886 3 479 3 316
Personalkostnader 11 893 6 011 4 665 5 633
Avskrivningar 942 426 110 49
Summa rörelsekostnader -24 690 -12 222 -8 254 -8 998
Rörelseresultat 5 182 4 128 3 051 2 924
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 5 021 3 919 2 932 2 940
Skatt 1 087 867 646 654
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 941 3 919 3 012 2 925
Årets resultat 3 934 3 052 2 286 2 286
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 241 209 42 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 941 3 919 3 012 2 925
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 80 0 -80 15
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 588 4 496 4 535 136
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 588 4 496 4 535 136
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 6 588 4 496 4 535 136

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 301 2 070 691 560
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 068 447 870 288
Summa kortfristiga fordringar 2 369 2 517 1 561 848
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 887 3 104 1 567 3 066
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 7 256 5 621 3 129 3 914
Summa tillgångar 13 843 10 117 7 664 4 050

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 537 586 0 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 934 3 052 2 286 2 286
Summa fritt eget kapital 5 471 3 638 2 286 2 287
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 5 521 3 688 2 336 2 337
Summa obeskattade reserver 0 80 80 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 2 627 2 305 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 104 0
Övriga långfristiga skulder 292 0 0 0
Summa långfristiga skulder 292 2 627 2 409 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 183 152 276 0
Leverantörsskulder 1 369 1 101 593 277
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 104 125 0
Övriga kortfristiga skulder 3 478 2 365 1 845 1 436
Summa kortfristiga skulder 8 030 3 722 2 839 1 713
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 13 843 10 117 7 664 4 050

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 18 13 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 200 200 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 500 2 500 2 500 0
Summa säkerheter 2 700 2 700 2 500 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 200 2 100 1 700 2 100
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 90,36 % 151,02 % 110,18 % 228,49 %
Soliditet (%) 39,88 % 37,04 % 31,25 % 57,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 89,49 % 104,59 % 125,76 % 125,16 %
Riskbuffert (%) 34,54 % 37,52 % 39,05 % 72,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,70 % 22,63 % 26,55 % 25,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.