Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RiVe Juridiska Byrå AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 578 29 932 16 392 11 187
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 364 0 0 118
Total omsättning 46 942 29 932 16 392 11 305
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 899 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 19 719 11 855 4 886 3 479
Personalkostnader 17 403 11 893 6 011 4 665
Avskrivningar 472 942 426 110
Summa rörelsekostnader -37 594 -24 690 -12 222 -8 254
Rörelseresultat 9 254 5 182 4 128 3 051
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 9 175 5 021 3 919 2 932
Skatt 2 003 1 087 867 646
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 175 4 941 3 919 3 012
Årets resultat 7 172 3 934 3 052 2 286
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 88 241 209 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 175 4 941 3 919 3 012
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 80 0 -80
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 562 6 588 4 496 4 535
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 562 6 588 4 496 4 535
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 562 6 588 4 496 4 535

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 605 1 301 2 070 691
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 354 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 730 1 068 447 870
Summa kortfristiga fordringar 7 689 2 369 2 517 1 561
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 156 4 887 3 104 1 567
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 16 845 7 256 5 621 3 129
Summa tillgångar 18 407 13 843 10 117 7 664

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 271 1 537 586 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 172 3 934 3 052 2 286
Summa fritt eget kapital 8 443 5 471 3 638 2 286
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 8 493 5 521 3 688 2 336
Summa obeskattade reserver 0 0 80 80
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 627 2 305
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 104
Övriga långfristiga skulder 587 292 0 0
Summa långfristiga skulder 587 292 2 627 2 409
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 3 183 152 276
Leverantörsskulder 2 820 1 369 1 101 593
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 104 125
Övriga kortfristiga skulder 6 507 3 478 2 365 1 845
Summa kortfristiga skulder 9 327 8 030 3 722 2 839
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 18 407 13 843 10 117 7 664

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 31 18 13 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 400 200 200 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 2 500 2 500 2 500
Summa säkerheter 1 400 2 700 2 700 2 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 100 4 200 2 100 1 700
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 180,60 % 90,36 % 151,02 % 110,18 %
Soliditet (%) 46,14 % 39,88 % 37,04 % 31,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 108,03 % 89,49 % 104,59 % 125,76 %
Riskbuffert (%) 49,44 % 34,54 % 37,52 % 39,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,51 % 15,70 % 22,63 % 26,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0