Nyckeltal för Revolt Powercharge AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 140 16 093 13 695 17 694
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 635 97 62 97
Total omsättning 19 775 16 190 13 757 17 791
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 8 379 6 163 5 066 7 398
Övriga externa kostnader 4 246 2 546 2 461 3 315
Personalkostnader 11 483 6 895 6 604 6 957
Avskrivningar 88 94 94 94
Summa rörelsekostnader -24 196 -15 698 -14 225 -17 764
Rörelseresultat -4 420 492 -467 28
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -4 574 219 -583 -108
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 574 219 -583 -108
Årets resultat -4 574 219 -421 163
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 155 273 116 136
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 574 219 -583 -108
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 162 271
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 658 72 166 259
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 658 72 166 259
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 350 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 350 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 008 72 166 259

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 466 95 95 95
Summa varulager 1 466 95 95 95
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 4 199 1 512 2 066 2 385
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 227 1 988 1 376 1 594
Summa kortfristiga fordringar 7 426 3 500 3 442 3 979
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 212 14 17 132
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 9 104 3 609 3 555 4 206
Summa tillgångar 10 112 3 681 3 720 4 465

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 7 7 7
Summa bundet eget kapital 107 107 107 107
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat -7 -260 161 -2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 125 35 0 0
Årets resultat -4 574 219 -421 163
Summa fritt eget kapital 1 544 -6 -260 161
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 651 101 -153 268
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 332 129 210
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 400 662
Summa långfristiga skulder 0 332 529 872
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 462 42 42
Leverantörsskulder 3 820 943 954 1 102
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 785 27 14 119
Övriga kortfristiga skulder 3 856 1 817 2 335 2 062
Summa kortfristiga skulder 8 461 3 249 3 345 3 325
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 10 112 3 681 3 720 4 465

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 18 11 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 83 166 248
Summa säkerheter 1 500 1 583 1 666 1 748
Villkorat aktieägartillskott 7 162 1 037 1 002 1 002
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 162 1 037 1 002 1 002
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 90,27 % 108,16 % 103,41 % 123,64 %
Soliditet (%) 16,33 % 2,74 % -4,11 % 6,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -277,04 % 216,83 % 381,05 % -40,30 %
Riskbuffert (%) -45,53 % 5,74 % -15,55 % -2,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -24,71 % -0,34 % -5,10 % -1,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!