Nyckeltal för Renova Miljö AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 000 170 1 003 270 984 073 1 024 020
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 066 22 668 17 966 12 781
Total omsättning 1 029 236 1 025 938 1 002 039 1 036 801
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 552 652 549 022 539 036 515 463
Personalkostnader 307 318 297 219 298 823 344 241
Avskrivningar 114 384 106 505 104 228 100 999
Summa rörelsekostnader -974 354 -952 746 -942 087 -960 703
Rörelseresultat 54 066 73 116 59 952 73 612
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 019 3 265 83 -1
Skatt 1 793 2 960 83 1 549
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 43 019 63 265 50 330 63 957
Årets resultat 226 305 0 -1 550
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 58 113 106 1 228
Räntekostnader till koncernföretag 11 083 9 581 9 026 0
Externa räntekostnader 22 383 702 10 883
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 43 019 63 265 50 330 63 957
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -41 000 -60 000 -50 247 -63 958
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 365 967 270 241 260 785 241 995
Maskiner 690 026 661 039 655 530 669 562
Inventarier 53 169 49 769 47 219 43 369
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 167 179 259 936 116 829 60 712
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 276 341 1 240 985 1 080 363 1 015 638
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 276 340 1 240 980 1 080 360 1 015 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 82 679 78 286 72 251 66 897
Summa varulager 82 679 78 286 72 251 66 897
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 90 328 91 286 137 542 137 863
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 99 046 83 156 52 870 22 990
Övriga kortfristiga fordringar 56 824 70 537 67 514 40 604
Summa kortfristiga fordringar 246 198 244 979 257 926 201 457
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 003 559 2 293 2 971
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 332 880 323 824 332 470 271 325
Summa tillgångar 1 609 220 1 564 810 1 412 830 1 286 960

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 204 361 204 056 204 056 205 606
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 226 305 0 -1 550
Summa fritt eget kapital 204 587 204 361 204 056 204 056
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 224 587 224 361 224 056 224 056
Summa obeskattade reserver 327 005 286 005 226 005 175 758
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 39 554 30 240 20 374 9 315
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 823 547 845 893 670 175 572 026
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 823 547 845 893 670 175 572 026
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 100 000 150 000
Leverantörsskulder 50 305 57 879 61 023 50 230
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 42 280 21 947 35 981 11 369
Övriga kortfristiga skulder 101 943 98 484 75 219 94 209
Summa kortfristiga skulder 194 528 178 310 272 223 305 808
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 609 220 1 564 810 1 412 830 1 286 960

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 481 470 467 589
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 212 847 205 038 205 993 237 463
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 86 684 84 771 85 210 100 290
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 34 000 33 000 0 2 050
Summa säkerheter 34 000 33 000 0 2 050
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 128,62 % 137,70 % 95,59 % 66,85 %
Soliditet (%) 28,93 % 27,81 % 27,65 % 27,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,24 % 14,54 % 12,88 % 18,09 %
Riskbuffert (%) 2,36 % 3,77 % 3,28 % 4,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,19 % 5,31 % 4,13 % 5,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 443 436 441 403
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!