Koncernredovisning för Renova Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 503 260 1 370 220 1 366 130 1 297 530
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 430 27 072 73 930 17 541
Total omsättning 1 537 690 1 397 292 1 440 060 1 315 071
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 681 601 626 552 614 125 577 054
Personalkostnader 511 869 517 540 503 932 470 358
Avskrivningar 242 993 218 756 204 223 200 399
Summa rörelsekostnader -1 436 463 -1 362 848 -1 322 280 -1 247 811
Rörelseresultat 101 231 33 632 117 702 64 576
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 90 370 22 037 105 816 53 052
Skatt 10 796 7 894 23 796 6 208
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 90 370 22 037 105 816 53 052
Årets resultat 79 574 14 143 82 020 46 844
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 85 670 429 123
Räntekostnader till koncernföretag 0 1 139 11 623 9 026
Externa räntekostnader 10 946 11 126 692 2 621
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 90 370 22 037 105 816 53 052
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 508 665 482 882 389 369 391 706
Maskiner 878 627 896 245 856 388 871 788
Inventarier 339 010 327 592 313 206 223 029
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 329 792 188 859 281 851 123 423
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 056 094 1 895 578 1 840 814 1 609 946
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 085 2 535 2 293 1 172
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 085 2 535 2 293 1 172
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 070 180 1 898 110 1 843 110 1 611 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 89 242 86 566 83 321 74 589
Summa varulager 89 242 86 566 83 321 74 589
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 182 300 116 204 198 099 222 394
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 368 82 745 14 068 2 160
Övriga kortfristiga fordringar 77 630 93 116 63 457 74 815
Summa kortfristiga fordringar 310 298 292 065 275 624 299 369
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 163 4 496 971 2 658
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 406 703 383 127 359 916 376 616
Summa tillgångar 2 476 880 2 281 240 2 203 020 1 987 730

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 16 875 16 875 16 875 16 875
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 257 037 227 530 201 328 206 387
Summa bundet eget kapital 273 912 244 405 218 203 223 262
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 346 479 361 843 326 025 274 122
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 79 574 14 143 82 020 46 844
Summa fritt eget kapital 426 053 375 986 408 045 320 966
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 699 965 620 391 626 248 544 228
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 228 218 212 672 199 129 172 295
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 977 243 944 911 914 892 803 454
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 268 600 263 700 252 297 166 222
Summa långfristiga skulder 1 245 840 1 208 610 1 167 190 969 676
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 100 000
Leverantörsskulder 131 280 58 743 61 325 71 342
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 529 43 538 35 394 19 623
Övriga kortfristiga skulder 164 047 137 285 113 738 110 570
Summa kortfristiga skulder 302 856 239 566 210 457 301 535
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 476 880 2 281 240 2 203 020 1 987 730

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 773 789 767 750
Löner till styrelse & VD 2 219 2 056 1 958 2 023
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 356 899 354 729 341 872 317 441
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 142 981 148 945 148 520 139 672
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 3 536 3 536
Övriga säkerheter 34 000 34 000 33 000 13 000
Summa säkerheter 34 000 34 000 39 536 19 536
Villkorat aktieägartillskott 0 0 20 000 20 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 20 000 20 000
Beviljad checkräkningskredit 1 250 000 1 030 000 1 030 000 930 000
Utnyttjad checkräkningskredit 977 243 944 911 914 892 803 454
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 104,82 % 123,79 % 131,43 % 100,16 %
Soliditet (%) 28,26 % 27,20 % 28,43 % 27,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,91 % 3,55 % 16,90 % 9,75 %
Riskbuffert (%) 3,38 % 0,66 % 4,47 % 2,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,28 % 0,71 % 6,84 % 3,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 465 452 448 426
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 585 042 562 177 570 513 515 617
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 563 8 973 61 643 9 513
Total omsättning 592 605 571 150 632 156 525 130
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 351 050 331 951 326 242 290 778
Personalkostnader 199 624 210 804 207 867 172 987
Avskrivningar 50 994 47 676 52 289 52 793
Summa rörelsekostnader -601 668 -590 431 -586 398 -516 558
Rörelseresultat -9 065 -19 283 45 754 5 823
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -3 147 -11 832 46 863 20 001
Skatt -8 423 -825 9 003 3 934
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 647 -19 832 45 006 3 921
Årets resultat 5 276 -11 007 37 860 16 067
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 286 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 772 14 13 17
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 354 563 2 047 1 919
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 647 -19 832 45 006 3 921
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 6 500 8 000 1 857 16 080
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 95 073 99 396 100 392 110 908
Maskiner 212 138 206 219 195 348 216 258
Inventarier 10 482 10 723 11 141 9 589
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 29 894 21 680 21 916 6 594
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 347 587 338 018 328 797 343 349
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 286 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 670 175
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 694 0 0 16
Summa finansiella anläggningstillgångar 309 472 298 778 298 778 971 461
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 657 059 636 796 627 575 1 314 810

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 726 3 887 5 035 2 338
Summa varulager 4 726 3 887 5 035 2 338
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 51 408 39 901 66 307 84 841
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 628 46 922 25 503 16 504
Övriga kortfristiga fordringar 30 798 45 050 27 747 25 245
Summa kortfristiga fordringar 91 834 131 873 119 557 126 590
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 52
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 96 560 135 760 124 592 128 980
Summa tillgångar 753 619 772 556 752 167 1 443 790

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 16 875 16 875 16 875 16 875
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 85 925 85 925 85 925 85 925
Summa bundet eget kapital 102 800 102 800 102 800 102 800
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 198 452 209 459 191 599 175 535
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 276 -11 007 37 860 16 067
Summa fritt eget kapital 203 728 198 452 229 459 191 602
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 306 528 301 252 332 259 294 402
Summa obeskattade reserver 136 602 143 102 151 102 152 959
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 77 233 79 044 78 836 74 803
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 162 314 121 364 68 998 803 454
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 162 314 121 364 68 998 803 454
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 207 8 439 14 338 24 640
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 313 79 428 71 405 58 639
Övriga kortfristiga skulder 39 422 39 927 35 229 34 893
Summa kortfristiga skulder 70 942 127 794 120 972 118 172
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 753 619 772 556 752 167 1 443 790

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 304 308 297 283
Löner till styrelse & VD 2 219 2 056 1 958 2 023
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 138 970 142 677 137 147 111 794
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 55 281 62 261 63 766 54 586
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 536 3 536
Övriga säkerheter 0 0 0 13 000
Summa säkerheter 0 0 3 536 19 536
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 20 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 20 000
Beviljad checkräkningskredit 260 000 180 000 1 030 000 930 000
Utnyttjad checkräkningskredit 162 314 121 364 0 0
Utdelning 0 0 20 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 129,45 % 103,19 % 98,83 % 107,17 %
Soliditet (%) 54,03 % 52,65 % 58,98 % 28,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,37 % -4,88 % 10,15 % 0,96 %
Riskbuffert (%) -1,60 % -2,69 % 5,36 % 0,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,88 % -3,63 % 7,53 % 0,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 464 470 468 402
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!