Nyckeltal för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 798 37 928 35 308 35 434
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 215 187 209 162
Total omsättning 38 013 38 115 35 517 35 596
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 213 4 900 5 445 6 063
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 847 20 376 18 743 20 205
Personalkostnader 8 899 8 510 8 140 8 708
Avskrivningar 2 695 2 976 3 274 3 311
Summa rörelsekostnader -38 654 -36 762 -35 602 -38 287
Rörelseresultat -641 1 353 -85 -2 691
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -16 207 -4 322 -3 054
Skatt 0 46 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -891 1 070 -381 -3 079
Årets resultat -16 161 -9 -10
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -242 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 276 281 384
Externa räntekostnader 8 7 15 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -891 1 070 -381 -3 079
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 4 313 3 044
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 875 -863 -3 941 25
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 327 8 890 13 287 13 977
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 327 8 890 13 287 13 977
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -242 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 8 327 8 890 13 287 13 977

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 470 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 954 15 234 13 605 7 303
Övriga kortfristiga fordringar 632 297 659 763
Summa kortfristiga fordringar 14 056 15 531 14 264 8 066
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 14 056 15 531 14 264 8 066
Summa tillgångar 22 383 24 421 27 551 22 043

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 180 3 019 3 028 38
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 3 000
Årets resultat -16 161 -9 -10
Summa fritt eget kapital 1 164 3 180 3 019 3 028
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 164 4 180 4 019 4 028
Summa obeskattade reserver 5 022 5 897 5 034 1 094
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 12 000 12 000 12 000
Övriga långfristiga skulder 10 000 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 000 12 000 12 000 12 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 313 910 4 561 3 095
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 662 301 299 0
Övriga kortfristiga skulder 1 222 1 133 1 638 1 826
Summa kortfristiga skulder 5 197 2 344 6 498 4 921
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 22 383 24 421 27 551 22 043

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 17 17 16 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 528 5 966 5 679 6 199
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 365 2 327 2 314 2 452
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 270,46 % 662,59 % 219,51 % 163,91 %
Soliditet (%) 26,20 % 34,91 % 28,05 % 21,93 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,19 % 12,55 % -4,93 % -63,69 %
Riskbuffert (%) -3,99 % 3,76 % -1,80 % -14,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,38 % 2,07 % -1,92 % -9,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 384 351 355 365
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!