Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ren Fuel K2B AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 250 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 19 345 10 613 8 951
Övriga rörelseintäkter 16 976 29 555 14 838 2 228
Total omsättning 16 976 48 900 25 701 11 179
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 133 2 471 1 050 1 439
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 605 18 282 8 230 8 016
Personalkostnader 6 551 6 697 6 105 3 766
Avskrivningar 77 36 336 9 927 57
Summa rörelsekostnader -18 366 -63 786 -25 312 -13 278
Rörelseresultat -1 435 -14 901 374 -2 111
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 419 10 073 373 -2 111
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 419 10 073 373 -2 111
Årets resultat -1 419 10 073 373 -2 111
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 24 975 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 21 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 419 10 073 373 -2 111
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 9 586 7 308
Patent, licenser mm 7 632 5 032 3 840 6 138
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 632 5 032 13 426 13 446
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 8 833 6 983
Inventarier 0 77 135 192
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 77 8 968 7 175
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 24 975 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 20 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 625 125 170 150
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 11 257 5 234 22 564 20 771

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 534 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 679 4 804 810 1 033
Summa kortfristiga fordringar 2 213 4 804 810 1 033
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 755 13 561 7 904 3 316
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 9 968 18 365 8 714 4 350
Summa tillgångar 21 224 23 600 31 278 25 121

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 52 52 52 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 2 878 0
Summa bundet eget kapital 52 52 2 930 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 16 352 6 279 3 028 7 418
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 419 10 073 373 -2 111
Summa fritt eget kapital 14 933 16 352 3 401 5 307
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 14 985 16 404 6 331 5 357
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 510 3 642 2 154 1 997
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 500 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 230 3 554 22 793 17 767
Summa kortfristiga skulder 6 240 7 196 24 947 19 764
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 21 224 23 600 31 278 25 121

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 8 8 8 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 10 000 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 10 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 159,74 % 255,21 % 34,93 % 22,00 %
Soliditet (%) 70,60 % 69,51 % 20,24 % 21,32 %
Avkastning på eget kapital (%) -9,47 % 61,41 % 5,89 % -39,41 %
Riskbuffert (%) -6,74 % 42,67 % 1,19 % -8,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 148,80 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0