Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ren Fuel K2B AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 250 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 19 345 10 613 8 951 7 078
Övriga rörelseintäkter 29 555 14 838 2 228 1 748
Total omsättning 48 900 25 701 11 179 8 826
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 471 1 050 1 439 1 830
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 282 8 230 8 016 6 363
Personalkostnader 6 697 6 105 3 766 2 968
Avskrivningar 36 336 9 927 57 37
Summa rörelsekostnader -63 786 -25 312 -13 278 -11 198
Rörelseresultat -14 901 374 -2 111 -2 374
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 10 073 373 -2 111 -2 359
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 073 373 -2 111 -2 359
Årets resultat 10 073 373 -2 111 -2 359
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 24 975 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 22
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 073 373 -2 111 -2 359
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 9 586 7 308 7 752
Patent, licenser mm 5 032 3 840 6 138 3 651
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 032 13 426 13 446 11 403
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 8 833 6 983 0
Inventarier 77 135 192 250
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 77 8 968 7 175 250
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 24 975 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 20 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 125 170 150 50
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 5 234 22 564 20 771 11 703

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 804 810 1 033 578
Summa kortfristiga fordringar 4 804 810 1 033 578
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 561 7 904 3 316 8 347
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 18 365 8 714 4 350 8 925
Summa tillgångar 23 600 31 278 25 121 20 629

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 52 52 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 2 878 0 0
Summa bundet eget kapital 52 2 930 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 6 279 3 028 7 418 9 778
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 073 373 -2 111 -2 359
Summa fritt eget kapital 16 352 3 401 5 307 7 419
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 16 404 6 331 5 357 7 469
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 642 2 154 1 997 1 309
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 554 22 793 17 767 11 851
Summa kortfristiga skulder 7 196 24 947 19 764 13 160
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 23 600 31 278 25 121 20 629

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 8 8 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 240
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 636
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 10 000 0 0 10 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 10 000 0 0 10 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 255,21 % 34,93 % 22,00 % 67,82 %
Soliditet (%) 69,51 % 20,24 % 21,32 % 36,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 61,41 % 5,89 % -39,41 % -31,58 %
Riskbuffert (%) 42,67 % 1,19 % -8,40 % -11,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 148,80 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 448
Läs mer.