Koncernredovisning för Reform Society Company i Stockholm AB

Information 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-09 2020-09 2019-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 104 899 95 222 90 580
Aktiverat arbete för egen räkning 615 430 0
Övriga rörelseintäkter 872 2 073 169
Total omsättning 106 386 97 725 90 749
Rörelsens kostnader 2021-09 2020-09 2019-09
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 24 068 12 377 11 726
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 787 21 693 18 942
Personalkostnader 58 335 57 518 54 013
Avskrivningar 835 743 554
Summa rörelsekostnader -102 025 -92 331 -85 235
Rörelseresultat 4 278 5 385 5 490
Resultat 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat före skatt 4 025 5 213 5 295
Skatt 630 976 998
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 025 5 213 5 295
Årets resultat 3 394 4 237 4 298
Jämförelsestörande poster 2021-09 2020-09 2019-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 252 172 195
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-09 2020-09 2019-09
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 025 5 213 5 295
Bokslutsdispositioner 2021-09 2020-09 2019-09
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-09 2020-09 2019-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserade utgifter 2 907 2 321 799
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 907 2 321 799
Materiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 150 1 181 1 363
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 202 272 342
Summa materiella anläggningstillgångar 1 352 1 453 1 705
Finansiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 91 104 220
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 254 362 308
2021-09 2020-09 2019-09
Summa anläggningstillgångar 5 513 4 136 2 812

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-09 2020-09 2019-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-09 2020-09 2019-09
Kundfordringar 9 940 13 154 14 004
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 242 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 475 4 378 2 500
Summa kortfristiga fordringar 14 657 17 532 16 504
Kassa och bank 2021-09 2020-09 2019-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 6 617 12 327 4 969
2021-09 2020-09 2019-09
Summa omsättningstillgångar 21 274 29 858 21 472
Summa tillgångar 26 788 33 995 24 285

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserat resultat 5 680 2 657 2 320
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 487 0 0
Årets resultat 3 394 4 237 4 298
Summa fritt eget kapital 10 561 6 894 6 618
2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital 10 611 6 944 6 668
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 205 0
Långfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 300 700 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 100 0 0
Summa långfristiga skulder 400 700 200
Kortfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09
Skulder till kreditinstitut, korta 1 706 400 1 400
Leverantörsskulder 2 697 4 738 3 341
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 333 21 009 12 675
Summa kortfristiga skulder 15 776 26 147 17 416
2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital och skulder 26 788 33 995 24 285

Noter

2021-09 2020-09 2019-09
Antal anställda 68 72 72
Löner till styrelse & VD 900 1 336 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 464 38 363 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 18 152 17 405 0
2021-09 2020-09 2019-09
Företagsinteckningar 8 900 8 900 11 120
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 3 347 3 347 3 347
Summa säkerheter 12 247 12 247 14 467
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-09 2020-09 2019-09
Kassalikviditet (%) 134,85 % 114,20 % 123,29 %
Soliditet (%) 39,61 % 20,43 % 27,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,93 % 75,07 % 79,41 %
Riskbuffert (%) 14,41 % 15,20 % 21,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,60 % 5,29 % 5,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 579 551 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Reform Society Company i Stockholm AB

Information 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 74 364 61 987 50 047 52 809
Aktiverat arbete för egen räkning 0 103 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 100 36 070 32 122 26 014
Total omsättning 109 464 98 160 82 169 78 823
Rörelsens kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 30 732 20 951 11 615 15 184
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 029 16 968 13 974 13 322
Personalkostnader 58 325 56 257 53 119 45 477
Avskrivningar 829 732 554 261
Summa rörelsekostnader -106 915 -94 908 -79 262 -74 244
Rörelseresultat 2 549 3 253 2 884 4 579
Resultat 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat före skatt 3 260 2 192 4 605 3 450
Skatt 843 604 1 194 884
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 330 3 122 3 805 4 250
Årets resultat 2 417 1 587 3 410 2 387
Jämförelsestörande poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 0 1 098 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 218 131 177 179
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 149
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 330 3 122 3 805 4 250
Bokslutsdispositioner 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Koncernbidrag 0 0 0 -180
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 930 -930 800 -800
Balansräkning 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserade utgifter 404 653 799 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 404 653 799 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 133 1 159 1 363 622
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 203 272 342 132
Summa materiella anläggningstillgångar 1 336 1 431 1 705 754
Finansiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 0 1 098 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 11 0 18
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 732 1 792 1 725 558
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa anläggningstillgångar 3 471 3 877 4 229 1 312

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kundfordringar 4 818 6 689 5 995 3 628
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 860 8 148 3 804 7 085
Övriga kortfristiga fordringar 2 513 1 917 1 369 2 409
Summa kortfristiga fordringar 14 191 16 754 11 168 13 122
Kassa och bank 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 509 7 856 4 088 5 145
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa omsättningstillgångar 17 699 24 611 15 256 18 267
Summa tillgångar 21 170 28 487 19 485 19 578

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 404 653 0 0
Summa bundet eget kapital 454 703 50 50
Fritt eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserat resultat 4 311 2 474 2 045 858
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 417 1 587 3 410 2 387
Summa fritt eget kapital 6 728 4 061 5 455 3 245
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital 7 182 4 764 5 505 3 295
Summa obeskattade reserver 0 930 0 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 300 700 200 1 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 300 700 200 1 800
Kortfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Skulder till kreditinstitut, korta 1 706 400 1 400 1 600
Leverantörsskulder 2 289 4 130 2 317 3 895
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 280 280 280 80
Övriga kortfristiga skulder 9 413 17 282 9 783 8 109
Summa kortfristiga skulder 13 688 22 092 13 780 13 684
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital och skulder 21 170 28 487 19 485 19 578

Noter

2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 68 69 71 57
Löner till styrelse & VD 900 848 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 485 37 907 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 18 155 17 010 0 0
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Företagsinteckningar 5 900 5 900 5 900 5 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 347 3 347 3 347 3 347
Summa säkerheter 9 247 9 247 9 247 9 247
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 649 7 400 5 719 8 844
Summa ansvarsförbindelser 4 649 7 400 5 719 8 844
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 3 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 037 0 2 328 1 200
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kassalikviditet (%) 129,31 % 111,40 % 110,71 % 133,49 %
Soliditet (%) 33,93 % 19,13 % 28,25 % 19,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,44 % 57,29 % 69,12 % 109,41 %
Riskbuffert (%) 10,48 % 10,85 % 19,17 % 21,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,84 % 4,83 % 7,25 % 7,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 579 562 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!