Koncernredovisning för Reform Society Company i Stockholm AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 98 175 106 521 104 899 95 222
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 615 430
Övriga rörelseintäkter 2 237 1 957 872 2 073
Total omsättning 100 412 108 478 106 386 97 725
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 25 102 22 207 24 068 12 377
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 209 21 497 18 787 21 693
Personalkostnader 55 236 56 517 58 335 57 518
Avskrivningar 557 1 165 835 743
Summa rörelsekostnader -99 104 -101 386 -102 025 -92 331
Rörelseresultat -865 6 687 4 278 5 385
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt -1 004 6 600 4 025 5 213
Skatt 205 1 197 630 976
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 004 6 600 4 025 5 213
Årets resultat -1 209 5 402 3 394 4 237
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 159 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 149 246 252 172
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 004 6 600 4 025 5 213
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 3 191 2 907 2 321
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 489 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 3 680 2 907 2 321
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 611 834 1 150 1 181
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 63 133 202 272
Summa materiella anläggningstillgångar 674 967 1 352 1 453
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 818 47 91 104
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 749 1 739 1 254 362
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 5 423 6 385 5 513 4 136

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 11 492 21 182 9 940 13 154
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 73 0 242 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 236 5 096 4 475 4 378
Summa kortfristiga fordringar 19 801 26 278 14 657 17 532
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 400 6 210 6 617 12 327
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 20 201 32 488 21 274 29 858
Summa tillgångar 25 624 38 873 26 788 33 995

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 7 567 7 541 5 680 2 657
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 487 0
Årets resultat -1 209 5 402 3 394 4 237
Summa fritt eget kapital 6 358 12 943 10 561 6 894
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 6 408 12 993 10 611 6 944
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 49 0 0 205
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 300 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 100 0
Summa långfristiga skulder 0 0 400 700
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 3 380 941 1 706 400
Leverantörsskulder 4 493 5 883 2 697 4 738
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 38 40 0
Övriga kortfristiga skulder 11 253 19 018 11 333 21 009
Summa kortfristiga skulder 19 166 25 880 15 776 26 147
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 25 624 38 873 26 788 33 995

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 61 64 68 72
Löner till styrelse & VD 1 002 840 900 1 336
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 36 676 36 875 38 464 38 363
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 322 17 625 18 152 17 405
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 8 900 8 900 8 900 8 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 3 347 3 347 3 347
Summa säkerheter 8 900 12 247 12 247 12 247
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 6 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3 380 641 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 105,40 % 125,53 % 134,85 % 114,20 %
Soliditet (%) 25,01 % 33,42 % 39,61 % 20,43 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,67 % 50,80 % 37,93 % 75,07 %
Riskbuffert (%) -4,11 % 16,66 % 14,41 % 15,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,17 % 5,97 % 3,60 % 5,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 618 589 579 551
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Reform Society Company i Stockholm AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 90 897 70 268 74 364 61 987
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 103
Övriga rörelseintäkter 10 389 38 472 35 100 36 070
Total omsättning 101 286 108 740 109 464 98 160
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 28 474 32 180 30 732 20 951
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 569 18 671 17 029 16 968
Personalkostnader 53 710 55 667 58 325 56 257
Avskrivningar 485 598 829 732
Summa rörelsekostnader -100 238 -107 116 -106 915 -94 908
Rörelseresultat 1 044 1 220 2 549 3 253
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt 1 589 5 606 3 260 2 192
Skatt 202 1 197 843 604
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 589 5 606 2 330 3 122
Årets resultat 1 387 4 408 2 417 1 587
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 654 4 465 -1 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 154 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 119 234 218 131
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 589 5 606 2 330 3 122
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 930 -930
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 0 404 653
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 404 653
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 611 823 1 133 1 159
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 63 133 203 272
Summa materiella anläggningstillgångar 674 956 1 336 1 431
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 654 4 465 -1 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 845 0 0 11
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 863 5 629 1 732 1 792
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 8 536 6 585 3 471 3 877

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 9 380 10 319 4 818 6 689
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 822 2 421 6 860 8 148
Övriga kortfristiga fordringar 8 015 2 896 2 513 1 917
Summa kortfristiga fordringar 18 217 15 636 14 191 16 754
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 237 3 590 3 509 7 856
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 18 453 19 226 17 699 24 611
Summa tillgångar 26 990 25 811 21 170 28 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 404 653
Summa bundet eget kapital 50 50 454 703
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 3 277 2 777 4 311 2 474
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 387 4 408 2 417 1 587
Summa fritt eget kapital 4 664 7 185 6 728 4 061
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 4 714 7 235 7 182 4 764
Summa obeskattade reserver 0 0 0 930
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 49 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 300 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 300 700
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 3 380 941 1 706 400
Leverantörsskulder 4 284 5 151 2 289 4 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 168 1 003 280 280
Övriga kortfristiga skulder 11 394 11 480 9 413 17 282
Summa kortfristiga skulder 22 226 18 575 13 688 22 092
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 26 990 25 811 21 170 28 487

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 59 62 68 69
Löner till styrelse & VD 1 002 840 900 848
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 35 955 36 117 38 485 37 907
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 255 17 194 18 155 17 010
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 5 900 5 900 5 900 5 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 3 347 3 347 3 347
Summa säkerheter 5 900 9 247 9 247 9 247
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 61 5 442 4 649 7 400
Summa ansvarsförbindelser 61 5 442 4 649 7 400
Beviljad checkräkningskredit 6 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3 380 641 0 0
Utdelning 887 3 908 4 037 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 83,03 % 103,50 % 129,31 % 111,40 %
Soliditet (%) 17,47 % 28,03 % 33,93 % 19,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,71 % 77,48 % 32,44 % 57,29 %
Riskbuffert (%) 5,79 % 21,37 % 10,48 % 10,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,62 % 7,65 % 2,84 % 4,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 626 596 579 562
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!