Nyckeltal för Ratsit AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 273 16 871 15 925 16 605
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 50 460 0
Total omsättning 18 273 16 921 16 385 16 605
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 900 0 0 0
Handelsvaror 0 3 043 3 883 4 729
Övriga externa kostnader 11 926 11 196 10 813 7 365
Personalkostnader 0 8 0 2 476
Avskrivningar 2 058 2 467 2 375 1 476
Summa rörelsekostnader -16 884 -16 714 -17 071 -16 046
Rörelseresultat 1 390 189 -685 451
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 389 75 -859 450
Skatt 0 16 2 74
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 389 142 -859 450
Årets resultat 0 59 -111 251
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 49 60 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 114 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 389 142 -859 450
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 389 0 750 -125
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -67 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 1 594 0 0 0
Patent, licenser mm 0 3 455 4 200 4 282
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 594 3 455 4 200 4 282
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 6 15 26
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 6 15 26
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 436 0 0 1 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 114
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 436 0 0 1 114
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 030 3 462 4 216 5 422

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 291 1 406 1 943 1 119
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 205 2 404 2 341
Övriga kortfristiga fordringar 297 560 489 363
Summa kortfristiga fordringar 2 589 2 171 4 836 3 823
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 694 789 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 283 2 959 4 836 3 823
Summa tillgångar 6 313 6 421 9 051 9 245

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 659 659 659 659
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 594 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 253 659 659 659
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 812 2 347 2 458 1 557
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 650
Årets resultat 0 59 -111 251
Summa fritt eget kapital 812 2 406 2 347 2 458
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 3 065 3 065 3 006 3 117
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 250 740
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 250 1 240
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 807 1 369 1 140 1 918
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 924 1 884 4 549 2 309
Övriga kortfristiga skulder 517 103 106 660
Summa kortfristiga skulder 3 248 3 356 5 795 4 887
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 313 6 421 9 051 9 245

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 1 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 250 740
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 101,08 % 88,20 % 83,45 % 78,23 %
Soliditet (%) 48,55 % 47,73 % 33,21 % 33,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,32 % 4,63 % -28,58 % 14,44 %
Riskbuffert (%) 22,00 % 1,51 % -10,45 % 4,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,60 % 0,55 % -6,49 % 2,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!