Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RG Production AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 829 9 608 10 463 9 774
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 410 0 0
Total omsättning 10 829 10 018 10 463 9 774
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 320 2 316 3 279 2 502
Personalkostnader 1 122 1 121 1 618 651
Avskrivningar 180 251 188 188
Summa rörelsekostnader -3 622 -3 688 -5 085 -3 341
Rörelseresultat 6 967 6 329 5 378 6 433
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 8 252 6 799 5 425 7 509
Skatt 1 840 1 501 1 191 1 680
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 252 6 799 5 425 7 509
Årets resultat 6 412 5 298 4 233 5 828
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 301 -5 -15 1 185
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 507 2 18
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 33 22 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 82
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 252 6 799 5 425 7 509
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 841 1 162 332 520
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 841 1 162 332 520
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 301 -5 -15 1 185
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 32 890 28 424 25 457 21 553
Summa finansiella anläggningstillgångar 33 450 28 907 25 854 21 966
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 34 292 30 069 26 186 22 485

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 2 193 1 228 2 276 1 146
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 100 100 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 750 1 318 1 500 654
Summa kortfristiga fordringar 3 043 2 646 3 776 1 800
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 064 6 948 4 162 4 603
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 10 107 9 594 7 937 6 403
Summa tillgångar 44 398 39 663 34 123 28 888

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 70 70 70 70
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 34 047 29 124 25 591 19 762
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 412 5 298 4 233 5 828
Summa fritt eget kapital 40 459 34 422 29 824 25 590
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 40 529 34 492 29 894 25 660
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 210 780 86 41
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 191 0 100
Övriga kortfristiga skulder 3 660 3 200 4 143 3 086
Summa kortfristiga skulder 3 870 5 171 4 229 3 227
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 44 398 39 663 34 123 28 888

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 220
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 375 700 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 261,16 % 185,53 % 187,70 % 198,42 %
Soliditet (%) 91,29 % 86,96 % 87,61 % 88,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,36 % 19,71 % 18,15 % 29,26 %
Riskbuffert (%) 17,90 % 16,59 % 15,44 % 22,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 75,93 % 70,42 % 51,64 % 75,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 350
Läs mer.