Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RG Production AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 688 10 829 9 608 10 463
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 86 0 410 0
Total omsättning 10 774 10 829 10 018 10 463
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 006 2 320 2 316 3 279
Personalkostnader 979 1 122 1 121 1 618
Avskrivningar 184 180 251 188
Summa rörelsekostnader -5 169 -3 622 -3 688 -5 085
Rörelseresultat 5 604 6 967 6 329 5 378
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 5 542 8 252 6 799 5 425
Skatt 1 195 1 840 1 501 1 191
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 542 8 252 6 799 5 425
Årets resultat 4 347 6 412 5 298 4 233
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -20 1 301 -5 -15
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 507 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 36 29 33 22
Övriga finansiella kostnader 8 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 542 8 252 6 799 5 425
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 854 841 1 162 332
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 854 841 1 162 332
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -20 1 301 -5 -15
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 37 813 32 890 28 424 25 457
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 263 33 450 28 907 25 854
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 39 117 34 292 30 069 26 186

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 641 2 193 1 228 2 276
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 200 100 100 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 085 750 1 318 1 500
Summa kortfristiga fordringar 1 926 3 043 2 646 3 776
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 063 7 064 6 948 4 162
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 8 989 10 107 9 594 7 937
Summa tillgångar 48 106 44 398 39 663 34 123

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 70 70 70 70
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 40 459 34 047 29 124 25 591
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 347 6 412 5 298 4 233
Summa fritt eget kapital 44 806 40 459 34 422 29 824
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 44 876 40 529 34 492 29 894
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 79 210 780 86
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 409 0 1 191 0
Övriga kortfristiga skulder 1 743 3 660 3 200 4 143
Summa kortfristiga skulder 3 231 3 870 5 171 4 229
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 48 106 44 398 39 663 34 123

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 375 700
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 278,21 % 261,16 % 185,53 % 187,70 %
Soliditet (%) 93,29 % 91,29 % 86,96 % 87,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,35 % 20,36 % 19,71 % 18,15 %
Riskbuffert (%) 10,25 % 17,90 % 16,59 % 15,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,44 % 75,93 % 70,42 % 51,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0