Nyckeltal för R Björk Trading Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 308 44 840 44 554 41 111
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 864 3 544 3 065 2 609
Total omsättning 37 172 48 384 47 619 43 720
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 35 550
Handelsvaror 29 804 38 777 38 515 0
Övriga externa kostnader 1 649 1 627 1 688 1 440
Personalkostnader 1 947 1 823 2 757 1 622
Avskrivningar 439 435 452 303
Summa rörelsekostnader -33 839 -42 662 -43 412 -38 915
Rörelseresultat 3 334 5 723 4 207 4 805
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 4 075 6 197 4 700 4 907
Skatt 875 1 332 1 007 1 105
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 225 5 707 4 200 4 707
Årets resultat 3 200 4 866 3 693 3 802
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 15 7 98
Övriga finansiella kostnader 100 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 225 5 707 4 200 4 707
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 850 490 500 200
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 16 683 17 022 17 335 14 037
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 167 267 351 70
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 60 60 60 60
Summa materiella anläggningstillgångar 16 910 17 349 17 746 14 167
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 16 910 17 349 17 746 14 167

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 858 3 208 3 108 2 824
Summa varulager 2 858 3 208 3 108 2 824
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 197 271 228 320
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 490 569 403 187
Summa kortfristiga fordringar 687 840 631 507
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 53 53 53 53
Summa kassa och bank 19 037 16 561 12 495 13 283
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 22 635 20 661 16 286 16 667
Summa tillgångar 39 545 38 010 34 032 30 834

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 32 910 28 465 25 150 21 626
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 200 4 866 3 693 3 802
Summa fritt eget kapital 36 110 33 331 28 843 25 428
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 36 230 33 451 28 963 25 548
Summa obeskattade reserver 2 250 3 100 3 590 4 090
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 178 137 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 179 4
Summa långfristiga skulder 178 137 179 4
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 19 95 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 881 1 303 1 205 1 127
Summa kortfristiga skulder 887 1 322 1 300 1 192
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 39 545 38 010 34 032 30 834

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 16 226 14 077 12 997 9 853
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 16 376 14 227 13 147 10 003
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 380 420 378 278
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 2 223,68 % 1 316,26 % 1 009,69 % 1 156,88 %
Soliditet (%) 95,81 % 94,02 % 92,88 % 92,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,51 % 15,97 % 13,29 % 16,48 %
Riskbuffert (%) 1,85 % 14,39 % 12,07 % 11,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,08 % 12,69 % 9,41 % 11,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!