Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 562 467 502 726 432 516 433 449
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 104 5 0 0
Total omsättning 562 571 502 731 432 516 433 449
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 496 498 444 001 377 152 377 095
Övriga externa kostnader 19 490 17 559 14 857 14 184
Personalkostnader 26 537 24 001 24 181 24 201
Avskrivningar 729 667 559 551
Summa rörelsekostnader -543 254 -486 228 -416 749 -416 031
Rörelseresultat 19 249 16 503 15 767 17 418
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 19 466 16 890 17 877 17 506
Skatt 4 019 3 623 3 861 3 881
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 19 159 16 624 15 604 17 158
Årets resultat 15 447 13 267 14 016 13 625
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 191 347 179 130
Externa ränteintäkter 3 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 73 0 60 78
Externa räntekostnader 216 230 283 282
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 29
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 159 16 624 15 604 17 158
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 307 266 2 273 348
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 535 2 026 2 080 1 602
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 535 2 026 2 080 1 602
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 42 040 14 000 8 500
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 21 21 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 42 061 15 061 9 541
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 556 44 087 17 141 11 143

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 54 851 63 883 79 963 85 136
Summa varulager 54 851 63 883 79 963 85 136
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 240 6 225 5 679 5 182
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 56 56 112 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 475 7 129 3 638 5 592
Summa kortfristiga fordringar 10 771 13 410 9 429 10 774
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 203 643 107 5
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 65 825 77 936 89 499 95 915
Summa tillgångar 67 382 122 023 106 640 107 058

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 29 494 66 227 52 211 38 586
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 447 13 267 14 016 13 625
Summa fritt eget kapital 44 941 79 494 66 227 52 211
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 45 061 79 614 66 347 52 331
Summa obeskattade reserver 527 834 1 100 3 373
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 710 382 632 856
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 13 921 10 479 11 144
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 17 072
Övriga långfristiga skulder 0 1 742 6 220 6 146
Summa långfristiga skulder 0 15 663 16 699 34 362
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 991 14 299 3 535 1 484
Leverantörsskulder 6 132 4 666 11 397 5 346
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 334 430 214 0
Övriga kortfristiga skulder 11 626 6 134 6 717 9 306
Summa kortfristiga skulder 21 083 25 529 21 863 16 136
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 67 382 122 023 106 640 107 058

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 39 39 38 38
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 19 120 18 090 17 244 17 210
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 051 6 042 6 705 6 773
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 25 250 25 250 25 250 25 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 043 14 268 3 571 1 458
Summa säkerheter 28 293 39 518 28 821 26 708
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 350 54 528 62 719 48 125
Summa ansvarsförbindelser 2 350 54 528 62 719 48 125
Beviljad checkräkningskredit 20 000 20 000 20 000 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 13 921 10 479 11 144
Utdelning 18 500 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 52,05 % 55,05 % 43,62 % 66,80 %
Soliditet (%) 67,45 % 65,75 % 62,98 % 51,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 42,15 % 20,72 % 23,23 % 31,30 %
Riskbuffert (%) 27,50 % 13,26 % 14,07 % 15,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,35 % 3,26 % 3,53 % 3,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 490 464 454 453
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!