Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för R A Motor AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 502 726 432 516 433 449 456 228
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 0 0 0
Total omsättning 502 731 432 516 433 449 456 228
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 444 001 377 152 377 095 394 435
Övriga externa kostnader 17 559 14 857 14 184 14 909
Personalkostnader 24 001 24 181 24 201 25 174
Avskrivningar 667 559 551 855
Summa rörelsekostnader -486 228 -416 749 -416 031 -435 373
Rörelseresultat 16 503 15 767 17 418 20 855
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 16 890 17 877 17 506 20 872
Skatt 3 623 3 861 3 881 4 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 624 15 604 17 158 20 753
Årets resultat 13 267 14 016 13 625 16 278
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 347 179 130 249
Externa ränteintäkter 2 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 60 78 78
Externa räntekostnader 230 283 282 274
Övriga finansiella kostnader 0 0 29 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 624 15 604 17 158 20 753
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 266 2 273 348 119
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 026 2 080 1 602 1 983
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 026 2 080 1 602 1 983
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 42 040 14 000 8 500 9 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 21 1 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 42 061 15 061 9 541 10 041
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 44 087 17 141 11 143 12 024

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 63 883 79 963 85 136 79 272
Summa varulager 63 883 79 963 85 136 79 272
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 6 225 5 679 5 182 3 505
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 56 112 0 249
Övriga kortfristiga fordringar 7 129 3 638 5 592 10 057
Summa kortfristiga fordringar 13 410 9 429 10 774 13 811
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 643 107 5 80
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 77 936 89 499 95 915 93 163
Summa tillgångar 122 023 106 640 107 058 105 187

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 66 227 52 211 38 586 22 308
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 13 267 14 016 13 625 16 278
Summa fritt eget kapital 79 494 66 227 52 211 38 586
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 79 614 66 347 52 331 38 706
Summa obeskattade reserver 834 1 100 3 373 3 721
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 382 632 856 914
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 921 10 479 11 144 1 694
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 17 072 15 578
Övriga långfristiga skulder 1 742 6 220 6 146 6 121
Summa långfristiga skulder 15 663 16 699 34 362 23 393
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 14 299 3 535 1 484 24 346
Leverantörsskulder 4 666 11 397 5 346 6 602
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 430 214 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 134 6 717 9 306 7 505
Summa kortfristiga skulder 25 529 21 863 16 136 38 453
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 122 023 106 640 107 058 105 187

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 39 38 38 41
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 18 090 17 244 17 210 18 258
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 042 6 705 6 773 6 784
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 25 250 25 250 25 250 25 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 14 268 3 571 1 458 20 205
Summa säkerheter 39 518 28 821 26 708 45 455
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 54 528 62 719 48 125 51 550
Summa ansvarsförbindelser 54 528 62 719 48 125 51 550
Beviljad checkräkningskredit 20 000 20 000 20 000 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 13 921 10 479 11 144 1 694
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 55,05 % 43,62 % 66,80 % 36,12 %
Soliditet (%) 65,75 % 62,98 % 51,20 % 39,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,72 % 23,23 % 31,30 % 50,07 %
Riskbuffert (%) 13,26 % 14,07 % 15,63 % 19,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,26 % 3,53 % 3,87 % 4,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 464 454 453 445