Nyckeltal för Rösjötorp Utbildning Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2012-06 2011-06 2010-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-06 2011-06 2010-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2012-06 2011-06 2010-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Resultat 2012-06 2011-06 2010-06
Resultat före skatt 0 0 0
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2012-06 2011-06 2010-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-06 2011-06 2010-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-06 2011-06 2010-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2012-06 2011-06 2010-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-06 2011-06 2010-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-06 2011-06 2010-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2012-06 2011-06 2010-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2012-06 2011-06 2010-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2012-06 2011-06 2010-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-06 2011-06 2010-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2012-06 2011-06 2010-06
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 538 22 538 22 538
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 22 538 22 538 22 538
Kassa och bank 2012-06 2011-06 2010-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2012-06 2011-06 2010-06
Summa omsättningstillgångar 22 538 22 538 22 538
Summa tillgångar 22 538 22 538 22 538

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-06 2011-06 2010-06
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2012-06 2011-06 2010-06
Balanserat resultat 22 418 22 418 22 418
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Summa fritt eget kapital 22 418 22 418 22 418
2012-06 2011-06 2010-06
Summa eget kapital 22 538 22 538 22 538
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2012-06 2011-06 2010-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2012-06 2011-06 2010-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0
2012-06 2011-06 2010-06
Summa eget kapital och skulder 22 538 22 538 22 538

Noter

2012-06 2011-06 2010-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2012-06 2011-06 2010-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-06 2011-06 2010-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord