Nyckeltal för Rörteknik i Strömstad Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 268 266 291 326
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 236
Total omsättning 268 266 291 1 562
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 287 139 166 208
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 49 44 49 49
Summa rörelsekostnader -336 -183 -215 -257
Rörelseresultat -69 83 76 1 304
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 35 -45 175 1 013
Skatt 0 18 16 147
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 -45 175 1 213
Årets resultat 35 -63 159 815
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 100 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 1 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 91
Övriga finansiella kostnader 0 129 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -15 -45 175 1 213
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 -51
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 50 0 0 -200
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 2 357 2 401 2 446 2 490
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 20 0 0 5
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 377 2 401 2 446 2 495
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 100 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 92 92 222 222
Summa finansiella anläggningstillgångar 942 892 1 022 922
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 3 319 3 294 3 467 3 416

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 8 8 23 15
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 125 130 134 138
Övriga kortfristiga fordringar 22 444 442 943
Summa kortfristiga fordringar 155 582 599 1 096
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 960 1 577 1 477 3 937
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 116 2 159 2 076 5 033
Summa tillgångar 5 435 5 453 5 543 8 449

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 992 5 055 4 896 4 081
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 35 -63 159 815
Summa fritt eget kapital 5 027 4 992 5 055 4 896
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 5 147 5 112 5 175 5 016
Summa obeskattade reserver 150 200 200 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3 000
Summa långfristiga skulder 0 0 0 3 000
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 11 36 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 127 130 132 225
Summa kortfristiga skulder 138 141 168 234
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 435 5 453 5 543 8 449

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 1 532,61 % 1 531,21 % 1 235,71 % 2 150,85 %
Soliditet (%) 96,74 % 96,45 % 96,02 % 61,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,29 % -0,86 % 3,29 % 23,49 %
Riskbuffert (%) -0,28 % -65,09 % 2,72 % 12,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,60 % -65,41 % 59,79 % 344,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!