Nyckeltal för Rörteknik i Strömstad Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 266 291 326 322
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 236 0
Total omsättning 266 291 1 562 322
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 139 166 208 255
Personalkostnader 0 0 0 2
Avskrivningar 44 49 49 212
Summa rörelsekostnader -183 -215 -257 -469
Rörelseresultat 83 76 1 304 -147
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -45 175 1 013 -291
Skatt 18 16 147 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -45 175 1 213 -291
Årets resultat -63 159 815 -291
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 91 144
Övriga finansiella kostnader 129 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -45 175 1 213 -291
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -51 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -200 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 2 401 2 446 2 490 6 655
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 10
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 401 2 446 2 495 6 665
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 92 222 222 222
Summa finansiella anläggningstillgångar 892 1 022 922 922
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 294 3 467 3 416 7 586

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 8 23 15 30
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 130 134 138 193
Övriga kortfristiga fordringar 444 442 943 65
Summa kortfristiga fordringar 582 599 1 096 288
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 577 1 477 3 937 6 578
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 159 2 076 5 033 6 866
Summa tillgångar 5 453 5 543 8 449 14 452

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 055 4 896 4 081 4 372
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -63 159 815 -291
Summa fritt eget kapital 4 992 5 055 4 896 4 081
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 112 5 175 5 016 4 201
Summa obeskattade reserver 200 200 200 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 3 000 10 000
Summa långfristiga skulder 0 0 3 000 10 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 36 9 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 130 132 225 224
Summa kortfristiga skulder 141 168 234 251
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 453 5 543 8 449 14 452

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 531,21 % 1 235,71 % 2 150,85 % 2 735,46 %
Soliditet (%) 96,45 % 96,02 % 61,11 % 29,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,86 % 3,29 % 23,49 % -6,93 %
Riskbuffert (%) -65,09 % 2,72 % 12,66 % -2,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -65,41 % 59,79 % 344,17 % -135,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!