Nyckeltal för RÅSUNDA VARUHUS Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 681 1 914 1 512 1 375
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 0 0
Total omsättning 1 681 1 919 1 512 1 375
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -10 29 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 758 802
Handelsvaror 851 852 0 0
Övriga externa kostnader 331 366 291 317
Personalkostnader 450 393 373 272
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 622 -1 640 -1 422 -1 391
Rörelseresultat 39 338 91 -15
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 39 252 90 17
Skatt 8 54 20 4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 39 336 90 -17
Årets resultat 31 198 70 13
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 39 336 90 -17
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -84 0 34
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 127 137 108 121
Summa varulager 127 137 108 121
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 3 0 7 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 14 32 39
Summa kortfristiga fordringar 40 14 39 56
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 588 786 549 335
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 754 936 696 512
Summa tillgångar 754 936 696 512

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 4 4 4
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 281 83 13 120
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 31 198 70 13
Summa fritt eget kapital 312 281 83 133
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 416 385 187 237
Summa obeskattade reserver 84 84 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 255 467 509 263
Summa kortfristiga skulder 255 467 509 276
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 754 936 696 512

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 60 80 0 120
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 246,27 % 171,31 % 115,52 % 141,67 %
Soliditet (%) 63,38 % 47,75 % 26,87 % 46,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,16 % 75,18 % 48,13 % -7,17 %
Riskbuffert (%) 4,94 % 35,70 % 12,88 % -3,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,26 % 17,45 % 5,89 % -1,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!