Nyckeltal för Quickbit Option AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 88
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 88
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 41 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -20 -41 0
Rörelseresultat -20 -41 88
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -20 -41 88
Skatt 0 0 19
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -20 -41 88
Årets resultat -20 -41 69
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -20 -41 88
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 18 0 88
Summa kortfristiga fordringar 18 0 88
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 81 117 50
2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 99 117 138
Summa tillgångar 99 117 138

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 28 69 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 21 0 0
Årets resultat -20 -41 69
Summa fritt eget kapital 29 28 69
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 79 78 119
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 39 19
Summa kortfristiga skulder 20 39 19
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 99 117 138

Noter

2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 495,00 % 300,00 % 726,32 %
Soliditet (%) 79,80 % 66,67 % 86,23 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,32 % -52,56 % 73,95 %
Riskbuffert (%) -20,20 % -35,04 % 63,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!